《大佛顶首楞严咒》全文注音版!

莲樱 关注

收藏于 : 2019-10-27 13:23   被转藏 : 37       转藏到我的文章库

                                                  

《大佛顶首楞严咒》全文注音版《大佛顶首楞严咒》注音版南无楞严会上佛菩萨(三称)


妙湛总持不动尊 首楞严王世希有


销我亿劫颠倒想 不历僧祗获法身


愿今得果成宝王 还度如是恒沙众将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩


伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入


如一众生未成佛 终不于此取泥洹


大雄大力大慈悲 希更审除微细惑


令我早登无上觉 于十方界坐道场


舜若多性可销亡 烁迦罗心无动转
南无常住十方佛


南无常住十方法


南无常住十方僧


南无释迦牟尼佛南无佛顶首楞严


南无观世音菩萨


南无金刚藏菩萨尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。有化如来。坐宝华中。顶放十道。百宝光明。一一光明。皆遍示现。十恒河沙。金刚密迹。擎山持杵。遍虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。放光如来。宣说神咒。

第一会

nā mó sà dá tuō.sū qié duō yē.ā là hē dì.sān miǎo sān pú tuó xiě


南无萨怛他.苏伽多耶.阿啰诃帝.三藐三菩陀写


nā mó sà dá tuō.fó tuó jù zhī sěi ní shàn


南无萨怛他.佛陀俱胝瑟尼钐


nā mó sà pó.bó tuó bó dì.sà duò pí bì

南无萨婆.勃陀勃地.萨跢鞞弊

nā mó sà duō nán.sān miǎo sān pú tuó.jù zhī nán

南无萨多南.三藐三菩陀.俱知喃

suō shě là pó jiā.sēng qié nán

娑舍啰婆迦.僧伽喃

nā mó lú jī ā luó hàn duò nán

南无卢鸡阿罗汉哆喃

nā mó sū lú duō bō nuó nán

南无苏卢多波那喃

nā mó suō jié lī tuó qié mí nán

南无娑羯唎陀伽弥喃

nā mó lú jī sān miǎo qié duò nán

南无卢鸡三藐伽哆喃

sān miǎo qié bō là.dǐ bō duō nuó nán

三藐伽波啰.底波多那喃

nā mó tí pó lí sěi nǎn

南无提婆离瑟赧

nā mó xī tuó yē.pí dì yē.tuó là lí sěi nǎn

南无悉陀耶.毗地耶.陀啰离瑟赧

shě bō nú.jiē là hē.suō hē suō là mó tuō nán

舍波奴.揭啰诃.娑诃娑啰摩他喃

nā mó bá là hē mó ní

南无跋啰诃摩尼

nā mó yīn tuó là yē

南无因陀啰耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

lú tuó là yē

嚧陀啰耶

wū mó bō dì

乌摩般帝

suō xī yè yē

娑酰夜耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

nuó là yě ná yē

那啰野拏耶

pán zhē mó hē.sān mù tuó là

盘遮摩诃.三慕陀啰

nā mó xī jié lī duō yē

南无悉羯唎多耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

mó hē jiā là yē

摩诃迦啰耶

dì lì bō lá nà qié là

地唎般剌那伽啰

pí tuó là.bō ná jiā là yē

毗陀啰.波拏迦啰耶

ā dì mù dì

阿地目帝

shīmó shě nuó ní pó xī ní

尸摩舍那泥.婆悉泥

mó dá lī qié ná

摩怛唎伽拏

nā mó xī jié lī duō yē

南无悉羯唎多耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

duō tuō qié duò jù là yē

多他伽跢俱啰耶

nā mó bō tóu mó.jù là yē

南无般头摩.俱啰耶

nā mó bá shé là.jù là yē

南无跋阇啰.俱啰耶

nā mó mó ní jù là yē

南无摩尼俱啰耶

nā mó qié shé jù là yē

南无伽阇俱啰耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

dì lī chá.shū là xī nuó

帝唎茶.输啰西那

bō là hē là ná là shé yē

波啰诃啰拏啰阇耶

duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

nā mó ā mí duō pó yē

南无阿弥多婆耶

duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

ā là hē dì

阿啰诃帝

sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

ā chú pí yē

阿刍鞞耶

duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

ā là hē dì

阿啰诃帝

sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

pí shā shé yē jù lú fèi zhù lī yē

鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶

bō là pó là shé yē

般啰婆啰阇耶

duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

sān bǔ shī bì duō

三补师毖多

sà lián nà là.là shé yē

萨怜捺啰.剌阇耶

duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

ā là hē dì

阿啰诃帝

sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

shě jī yě.mǔ nuó yè

舍鸡野.母那曳

duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

ā là hē dì

阿啰诃帝

sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

nā mó pó qié pó dì

南无婆伽婆帝

là dá nà.jī dū là shé yē

剌怛那.鸡都啰阇耶

duò tuō qié duō yē

跢他伽多耶

ā là hē dì

阿啰诃帝

sān miǎo sān pú tuó yē

三藐三菩陀耶

dì piáo.nā mó sà jié lī duō

帝瓢.南无萨羯唎多

yì tán pó qié pó duō

翳昙婆伽婆多

sà dàntuō qié dū sěi ní shàn

萨怛他.伽都瑟尼钐

sà dá duō bō dá lán

萨怛多.般怛嚂

nā mō e pó là shì dān

南无阿婆啰视耽

bō là dì yáng qí là

般啰帝扬歧啰

sà là pó bù duō.jiē là hē

萨啰婆部多.揭啰诃

ní jiē là hē.jié jiā là hē ní

尼揭啰诃.羯迦啰诃尼

bá là bì dì yē.chì tuó nǐ

跋啰毖地耶.叱陀你

e jiā là mì lì zhù

阿迦啰密唎柱

bō lī dá là yē.níng jiē lī

般唎怛啰耶.儜揭唎

sà là pó.pán tuó nuó.mù chā ní

萨啰婆.盘陀那.目叉尼

sà là pó.tū sěi zhà

萨啰婆.突瑟咤

tū xī fá.bō nà nǐ fá là ní

突悉乏.般那你伐啰尼

zhě dū là shī dì nán

赭都啰失帝南

jié là hē.suō hē sà là ruò shé

羯啰诃.娑诃萨啰若阇

pí duō bēng.suō nà jié lī

毗多崩.娑那羯唎

ā sè zhà bīng shě dì nán

阿瑟咤冰舍帝南

nà chā chà dàn là ruò shé

那叉刹怛啰若阇

bō là sà tuó nà jié lī

波啰萨陀那羯唎

ā sěi zhà nán

阿瑟咤南

mó hē jié là hē ruò shé

摩诃揭啰诃若阇

pí duō bēng.sà nà jié lī

毗多崩.萨那羯唎

sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé

萨婆舍都嚧你婆啰若阇

hū lán tū xī fá.nán zhē nà shě ní

呼蓝突悉乏.难遮那舍尼

bì shā shě.xī dàn là

毖沙舍.悉怛啰

e jí ní.wū tuó jiā là ruò shé

阿吉尼.乌陀迦啰若阇

e bō là shì duō jū là

阿般啰视多具啰

mó hē bō là zhàn chí

摩诃般啰战持

mó hē dié duō

摩诃迭多

mó hē dì shé

摩诃帝阇

mó hē shuì duō shé pó là

摩诃税多阇婆啰

mó hē bá là pán tuó là pó xī nǐ

摩诃跋啰盘陀啰.婆悉你

e lì yē duō là

阿唎耶多啰

pí lī jù zhī

毗唎俱知

shì pó pí shé yē

誓婆毗阇耶

bá shé là.mó lǐ dǐ

跋阇啰.摩礼底

pí shě lú duō

毗舍嚧多

bó téng wǎng jiā

勃腾罔迦

bá shé là.zhì hē nuó ē zhē

跋阇啰.制喝那阿遮

mó là zhì pó.bō là zhì duō

摩啰制婆.般啰质多

bá shé là chàn chí

跋阇啰擅持

pí shě là zhē

毗舍啰遮

shàn duō shě.pí tí pó.bǔ shì duō

扇多舍.鞞提婆.补视多

sū mó lú bō

苏摩嚧波

mó hē shuì duō

摩诃税多

e lì yē duō là

阿唎耶多啰

mó hē pó làe bō là

摩诃婆啰阿般啰

bá shé là.shāng jié là zhì pó

跋阇啰.商揭啰制婆

bá shé là jù mó lī

跋阇啰俱摩唎

jù lán tuó lī

俱蓝陀唎

bá shé là.hē sà duō zhē

跋阇啰.喝萨多遮

pí dì yē.qián zhē nuó.mó lī jiā

毗地耶.乾遮那.摩唎迦

kǔ sū mǔ.pó jié là duō nà

啒苏母.婆羯啰多那

pí lú zhē nà jù lì yē

鞞嚧遮那俱唎耶

yè là tú sěi ní shān

夜啰菟瑟尼钐

pí zhē lán pó.mó ní zhē

毗折蓝婆.摩尼遮

bá shé là.jiā nà jiā bō là pó

跋阇啰.迦那迦波啰婆

lú shé nà bá shé là.dùn zhì zhē

嚧阇那跋阇啰.顿稚遮

shuì duō zhē.jiā mó là

税多遮.迦摩啰

chà shē shī.bō là pó

刹奢尸.波啰婆

yì dì yí dì

翳帝夷帝

mǔ tuó là jié ná

母陀啰羯拏

suō pí là chàn

娑鞞啰忏

jué fàn dū

掘梵都

yìn tù nà mó mó xiě

印兔那.么么写


第二会

wū xīn

乌昕


lī sè jiē ná


唎瑟揭拏


bō là shě xī duō


般剌舍悉多

sà dá tuō.qié dū sè ní shān

萨怛他.伽都瑟尼钐

hǔ xīn

虎昕

dū lú yōng

都卢雍

zhān pó nuó

瞻婆那

hǔ xīn

虎昕

dū lú yōng

都卢雍

xī dān pó nuó

悉耽婆那

hǔ xīn

虎昕

dū lú yōng

都卢雍

bō là sè dì yē.sān bō chā.ná jié là

波啰瑟地耶.三般叉.拏羯啰

hǔ xīn

虎昕

dū lú yōng

都卢雍

sà pó yào chā.hē là chà suō

萨婆药叉.喝啰刹娑

jiē là hē ruò shé

揭啰诃若阇

pí téng bēng.sà nuó jié là

毗腾崩.萨那羯啰

hǔ xīn

虎昕

dū lú yōng

都卢雍

zhě dū là.shī dǐ nán

者都啰.尸底南

jiē là hē.suō hē sà là nán

揭啰诃.娑诃萨啰南

pí téng bēng.sà nuó là

毗腾崩.萨那啰

hǔ xīn

虎昕

dū lú yōng

都卢雍

là chā

啰叉

pó qié fàn

婆伽梵

sà dá tuō.qié dū sè ní shān

萨怛他.伽都瑟尼钐

bō là diǎn shé jí lī

波啰点阇吉唎

mó hē suō hē sà là

摩诃娑诃萨啰

bó shù suō hē sà là.shì lī shā

勃树娑诃萨啰.室唎沙

jù zhī suō hē sà ní dì lí

俱知娑诃萨泥帝篱

ā bì tí shì pó lī duō

阿弊提视婆唎多

zhà zhà yīng jiā

咤咤罂迦

mó hē bá shé lú tuó là

摩诃跋阇嚧陀啰

dì lī pú pó nuó

帝唎菩婆那

màn chá là

曼茶啰

wū xīn

乌昕

suō xī dì bù pó dū

娑悉帝薄婆都

mó mó

么么

yìn tù nuó mó mó xiě

印兔那么么写

第三会

là shé pó yè

啰阇婆夜


zhǔ là bá yè


主啰跋夜


ā qí ní pó yè


阿祇尼婆夜

wū tuó jiā pó yè

乌陀迦婆夜

pí shā pó yè

毗沙婆夜

shě sà duō là pó yè

舍萨多啰婆夜

pó là zhuó jié là pó yè

婆啰斫羯啰婆夜

tū sè chā pó yè

突瑟叉婆夜

ā shě nǐ pó yè

阿舍你婆夜

ā jiā là.mì lī zhù pó yè

阿迦啰.密唎柱婆夜

tuó luó ní bù mí jiàn.bō qié bō tuó pó yè

陀啰尼部弥剑.波伽波陀婆夜

wū là jiā pó duō pó yè

乌啰迦婆多婆夜

là shé tán chá pó yè

剌阇坛茶婆夜

nuó qié pó yè

那伽婆夜

pí tiáo dá pó yè

毗条怛婆夜

sū bō là ná pó yè

苏波啰拏婆夜

yào chā jiē là hē

药叉揭啰诃

là chā sī.jiē là hē

啰叉私.揭啰诃

bì lī duō.jiē là hē

毕唎多.揭啰诃

pí shě zhē.jiē là hē

毗舍遮.揭啰诃

bù duō jiē là hē

部多揭啰诃

jiū pán cha.jiē là hē

鸠盘茶.揭啰诃

bǔ dān nuó.jiē là hē

补单那.揭啰诃

jiā zhà bǔ dān nuó.jiē là hē

迦咤补单那.揭啰诃

xī qián dù.jiē là hē

悉乾度.揭啰诃

ā bō xī mó là.jiē là hē

阿播悉摩啰.揭啰诃

wū tán mó tuó.jiē là hē

乌檀摩陀.揭啰诃

chē yè jiē là hē

车夜揭啰诃

xī lī pó dì.jiē là hē

酰唎婆帝.揭啰诃

shè duō hē lī nán

社多诃唎南

jiē pó hē lī nán

揭婆诃唎南

lú dì là.hē lī nán

嚧地啰.诃唎南

máng suō hē lī nán

忙娑诃唎南

mí tuó hē lī nán

谜陀诃唎南

mó shé hē lī nán

摩阇诃唎南

shé duō hē lī nǚ

阇多诃唎女

shì bǐ duō hē lī nán

视比多诃唎南

pí duō hē lī nán

毗多诃唎南

pó duō hē lī nán

婆多诃唎南

ā shū zhē hē lī nǚ

阿输遮.诃唎女

zhì duō hē lī nǚ

质多诃唎女

dì shān sà pí shān

帝钐萨鞞钐

sà pó jiē là hē nán

萨婆揭啰诃南

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀耶阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

bō lī bá là zhě jiā.qì lī dān

波唎跋啰者迦.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

chá yǎn ní.qì lī dān

茶演尼.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

mó hē bō shū bō dá yè

摩诃般输般怛夜

lú tuó là.qì lī dān

嚧陀啰.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

nuó là yè ná.qì lī dān

那啰夜拏.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

dá duǒ qié lú chá xī.qì lī dān

怛埵伽嚧茶西.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

mó hē jiā là.mó dá lī qié ná.qì lī dān

摩诃迦啰.摩怛唎伽拏.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

jiā bō lī jiā.qì lī dān

迦波唎迦.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

shé yè jié là.mó dù jié là

阇夜羯啰.摩度羯啰

sà pó là tuō suō dá nuó.qì lī dān

萨婆啰他娑达那.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

zhě duō là.pó qí nǐ.qì lī dān

赭咄啰.婆耆你.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

pí lī yáng.qì lī zhī

毗唎羊.讫唎知

nán tuó jī shā là.qié ná bō dì

难陀鸡沙啰.伽拏般帝

suǒ xī yè.qì lī dān

索酰夜.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

nuó jiē nuó.shě là pó ná.qì lī dān

那揭那.舍啰婆拏.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

ā luó hàn.qì lī dān. pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

阿罗汉.讫唎担.毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

pí duō là qié.qì lī dān

毗多啰伽.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí bá shé là bō nǐ

鸡啰夜弥跋阇啰波你

jù xī yè.jù xī yè

具酰夜.具酰夜

jiā dì bō dì.qì lī dān

迦地般帝.讫唎担

pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

jī là yè mí

鸡啰夜弥

là chā wǎng

啰叉罔

pó qié fàn

婆伽梵

yìn tù nuó.mó mó xiě

印兔那.么么写


第四会

pó qié fàn

婆伽梵


sà dá duō.bō dá là


萨怛多.般怛啰


nā mó cuì dū dì


南无粹都帝

ā xī duō.nuó là là jiā

阿悉多.那啰剌迦

bō là pó.xī pǔ zhà

波啰婆.悉普咤

pí jiā sà dá duō.bō dì lī

毗迦萨怛多.钵帝唎

shí fó là.shí fó là

什佛啰.什佛啰

tuó là tuó là

陀啰陀啰

pín tuó là.pín tuó là.chēn tuó chēn tuó

频陀啰.频陀啰.嗔陀嗔陀

hǔ xīn

虎昕

hǔ xīn

虎昕

pàn zhà

泮咤

pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà

泮咤泮咤泮咤泮咤

suō hē

娑诃

xī xī pàn

酰酰泮

ā móu jiā yē pàn

阿牟迦耶泮

ā bō là.tí hē duō pàn

阿波啰.提诃多泮

pó là bō là tuó pàn

婆啰波啰陀泮

ā sù là.pí tuó là.bō jiā pàn

阿素啰.毗陀啰.波迦泮

sà pó tí pí bì pàn

萨婆提鞞弊泮

sà pó nuó qié bì pàn

萨婆那伽弊泮

sà pó yào chā bì pàn

萨婆药叉弊泮

sà pó qián tà pó bì pàn

萨婆乾闼婆弊泮

sà pó bǔ dān nuó bì pàn

萨婆补丹那弊泮

jiā zhà bǔ dān nuó bì pàn

迦咤补丹那弊泮

sà pó tū láng zhǐ dì bì pàn

萨婆突狼枳帝弊泮

sà pó tū sè bǐ lí.qì sè dì bì pàn

萨婆突涩比犁.讫瑟帝弊泮

sà pó shí pó lí bì pàn

萨婆什婆利弊泮

sà pó ā bō xī mó lí bì pàn

萨婆阿播悉么犂弊泮

sà pó shě là pó ná bì pàn

萨婆舍啰婆拏弊泮

sà pó dì dì jī bì pàn

萨婆地帝鸡弊泮

sà pó dá mó tuó jì bì pàn

萨婆怛摩陀继弊泮

sà pó pí tuó yē.là shì zhē lí bì pàn

萨婆毗陀耶.啰誓遮犂弊泮

shé yè jié là.mó dù jié là

阇夜羯啰.摩度羯啰

sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn

萨婆啰他娑陀鸡弊泮

pí dì yè.zhē lī bì pàn

毗地夜.遮唎弊泮

zhě dū là.fù qí nǐ bì pàn

者都啰.缚耆你弊泮

bá shé là.jù mó lī

跋阇啰.俱摩唎

pí tuó yè.là shì bì pàn

毗陀夜.啰誓弊泮

mó hē bō là dīng yáng.yì qí lī bì pàn

摩诃波啰丁羊.乂耆唎弊泮

bá shé là.shāng jié là yè

跋阇啰.商羯啰夜

bō là zhàng qí.là shé yē pàn

波啰丈耆.啰阇耶泮

mó hē jiā là yè

摩诃迦啰夜

mó hē mò dá lī jiā ná

摩诃末怛唎迦拏

nā mó suō jié lī duō yè pàn

南无娑羯唎多夜泮

bì sè ná pí yè pàn

毖瑟拏婢曳泮

bó là hē móu ní yè pàn

勃啰诃牟尼曳泮

ā qí ní yè pàn

阿耆尼曳泮

mó hē jié lī yè pàn

摩诃羯唎曳泮

jié là tán chí yè pàn

羯啰檀迟曳泮

miè dá lī yè pàn

蔑怛唎曳泮

lào dá lī yè pàn

唠怛唎曳泮

zhē wén chá yè pàn

遮文茶曳泮

jié luó là dá lī yè pàn

羯逻啰怛唎曳泮

jiā bō lī yè pàn

迦般唎曳泮

ā dì mù zhì duō.jiā shī mó shě nuó

阿地目质多.迦尸摩舍那

pó sī nǐ yè pàn

婆私你曳泮

yǎn jí zhì

演吉质

sà duǒ pó xiě

萨埵婆写

mó mó yìn tù nuó mó mó xiě

么么印兔那么么写


第五会

tū sè zhà zhì duō

突瑟咤质多


ā mò dá lī zhì duō


阿末怛唎质多


wū shé hē là


乌阇诃啰

qié pó hē là

伽婆诃啰

lú dì là hē là

嚧地啰诃啰

pó suō hē là

婆娑诃啰

mó shé hē là

摩阇诃啰

shé duō hē là

阇多诃啰

shì bì duō hē là

视毖多诃啰

bá lüè yè hē là

跋略夜诃啰

qián tuó hē là

乾陀诃啰

bù shǐ bō hē là

布史波诃啰

pō là hē là

颇啰诃啰

pó xiě hē là

婆写诃啰

bō bō zhì duō

般波质多

tū sè zhà zhì duō

突瑟咤质多

lào tuó là zhì duō

唠陀啰质多

yào chā jiē là hē

药叉揭啰诃

là chà suō.jiē là hē

啰刹娑.揭啰诃

bì lí duō.jiē là hē

闭[口*隶]多.揭啰诃

pí shě zhē.jiē là hē

毗舍遮.揭啰诃

bù duō jiē là hē

部多揭啰诃

jiū pán cha.jiē là hē

鸠盘茶.揭啰诃

xī qián tuó.jiē là hē

悉乾陀.揭啰诃

wū dá mó tuó.jiē là hē

乌怛摩陀.揭啰诃

chē yè jiē là hē

车夜揭啰诃

ā bō sà mó là.jiē là hē

阿播萨摩啰.揭啰诃

zhái qū gé.chá qí ní.jiē là hē

宅袪革.茶耆尼.揭啰诃

lī fó dì.jiē là hē

唎佛帝.揭啰诃

shé mí jiā.jiē là hē

阇弥迦.揭啰诃

shě jù ní.jiē là hē

舍俱尼.揭啰诃

lǎo tuó là nán dì jiā.jiē là hē

姥陀啰难地迦.揭啰诃

ā lán pó.jiē là hē

阿蓝婆.揭啰诃

qián dù bō ní.jiē là hē

乾度波尼.揭啰诃

shí fá là.yīn jiā xī jiā

什伐啰.堙迦酰迦

zhuì dì yào jiā

坠帝药迦

dá lí dì yào jiā

怛篱帝药迦

zhě tū tuō jiā

者突讬迦

ní tí shí fá là.bì shān mó.shí fá là

尼提什伐啰.毖钐摩.什伐啰

bù dǐ jiā

薄底迦

bí dǐ jiā

鼻底迦

shì lì sè mì jiā

室隶瑟密迦

suō nǐ bō dì jiā

娑你般帝迦

sà pó shí fá là

萨婆什伐啰

shì lú jí dì

室嚧吉帝

mò tuó pí dá lú zhì jiàn

末陀鞞达嚧制剑

ā qǐ lú qián

阿绮嚧钳

mù qié lú qián

目佉嚧钳

jié lī tū lú qián

羯唎突嚧钳

jiē là hē.jiē lán

揭啰诃.羯蓝

jié ná shū lán

羯拏输蓝

dàn duō shū lán

惮多输蓝

qì lī yè shū lán

迄唎夜输蓝

mò mò shū lán

末么输蓝

bá lī shì pó shū lán

跋唎室婆输蓝

bì lì sè zhà shū lán

毖栗瑟咤输蓝

wū tuó là shū lán

乌陀啰输蓝

jié zhī shū lán

羯知输蓝

bá xī dì shū lán

跋悉帝输蓝

wū lú shū lán

邬嚧输蓝

cháng qié shū lán

常伽输蓝

hē xī duō shū lán

喝悉多输蓝

bá tuó shū lán

跋陀输蓝

suō fáng àng qié.bō là zhàng qié shū lán

娑房盎伽.    般啰丈伽输蓝

bù duō bì duò chá

部多毖哆茶

chá qí ní.shí pó là

茶耆尼.什婆啰

tuó tū lú jiā.jiàn duō lú jí zhī.pó lù duō pí

陀突嚧迦.建咄嚧吉知.婆路多毗

sà bō lú hē líng qié

萨般嚧诃凌伽

shū shā dá là suō nuó jié là

输沙怛啰娑那羯啰

pí shā yù jiā

毗沙喻迦

ā qí ní.wū tuó jiā

阿耆尼.乌陀迦

mò là pí là jiàn duò là

末啰鞞啰建跢啰

ā jiā là mì lī duō.dá liǎn bù jiā

阿迦啰密唎咄.怛敛部迦

dì lì là zhà

栗剌咤

bì lī sè zhì jiā

毖唎瑟质迦

sà pó nuó jù là

萨婆那俱啰

sì yǐn qié bì.jiē là lī yào chā.dá là chú

肆引伽弊.揭啰唎药叉.怛啰刍

mò là shì.fèi dì shān.suō pí shān

末啰视.吠帝钐.娑鞞钐

xī dá duō.bō dá là

悉怛多.钵怛啰

mó hē bá shé lú sè ní shān

摩诃跋阇嚧瑟尼钐

mó hē bō lài zhàng qí lán

摩诃般赖丈耆蓝

yè bō tū tuó.shě yù shé nuó

夜波突陀.舍喻阇那

biàn dá lí ná

辫怛篱拏

pí tuó yē.pán tán jiā lú mí

毗陀耶.盘昙迦嚧弥

dì shū.pán tán jiā lú mí

帝殊.盘昙迦嚧弥

bō là pí tuó.pán tán jiā lú mí

般啰毘陀.盘昙迦嚧弥

duò zhí tuō

哆侄他

ǎn

ā nuó lí

阿那篱

pí shě tí

毗舍提

pí là bá shé là tuó lī

鞞啰跋阇啰陀唎

pán tuó pán tuó nǐ

盘陀盘陀你

bá shé là.bàng ní pàn

跋阇啰.谤尼泮

hǔ xīn dū lú yin pàn

虎昕都嚧瓮泮

suō pó hē

娑婆诃补阙真言(三遍)

nā mó hē là dá nà . duō là yè yē

南 谟 喝 啰 怛 那 . 哆 啰 夜 耶

qié là qié là . jù zhù jù zhù

佉 啰 佉 啰 . 俱 住 俱 住

mó là mó là . hǔ là . hōng

摩 啰  摩 啰 . 虎 啰 . 吽

hè hè . sū dá ná . hōng

贺 贺  . 苏 怛 拏  . 吽

pō mò ná . suō pó hē

泼  抹  拏 . 娑  婆 诃

三皈依


自皈依佛,当愿众生体解大道,发无上心


自皈依法,当愿众生深入经藏,智慧如海


自皈依僧,当愿众生统理大众


一切无碍 和南圣众愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了。


普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道。


愿生西方净土中,九品莲花为父母,


花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣!愿以此功德,庄严佛净土,


上报四重恩,下济三涂苦,


若有见闻者,悉发菩提心,


尽此一报身,同生极乐国。
文章点评
相关文章
莲樱 关注

文章收藏:19

TA的最新收藏
藏友最新收藏
好网角移动端
好网角APP
手机一键收藏