《弟子规》全文带拼音

藏家882 关注

收藏于 : 2020-11-18 12:23   被转藏 : 140       转藏到我的文章库

《弟子规》全文带拼音

  zǒng
 
guī shèng rén xùn  
shǒu xiào jǐn xìn  
nài zhòng ér qīn rén  
yǒu xué wén  
  xiào  
 
yìng huǎn  
mìng xíng lǎn  
jiào jìng tīng  
shùn chéng  
dōng wēn xià qìng  
chén xǐng hūn dìng  
chū gào fǎn miàn  
yǒu cháng biàn  
shì suī xiǎo shàn wéi  
gǒu shàn wéi dào kuī  
suī xiǎo cáng  
gǒu cáng qīn xīn shāng  
qīn suǒ hào wèi  
qīn suǒ jǐn wèi  
shēn yǒu shāng qīn yōu  
yǒu shāng qīn xiū  
qīn ài xiào nán  
qīn zēng xiào fāng xián  
qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng  
使
róu shēng  
jiàn yuè jiàn  
háo suí yuàn  
qīn yǒu yào xiān cháng  
zhòu shì chuáng  
sāng sān nián cháng bēi  
chù biàn jiǔ ròu jué  
sāng jìn jìn chéng  
shì zhě shì shēng  
  chū
 
xiōng dào yǒu dào gōng  
xiōng xiào zài zhōng  
cái qīng yuàn shēng  
yán rěn fèn mǐn  
忿
huò yǐn shí huò zuò zǒu  
zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu  
zhǎng rén dài jiào  
rén zài dào  
chēng zūn zhǎng míng  
duì zūn zhǎng xiàn néng  
zhǎng  
zhǎng yán tuì gōng  
退
xià chéng xià  
guò yóu dài bǎi  
zhǎng zhě yòu zuò  
zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò  
zūn zhǎng qián shēng yào  
wén què fēi  
jìn tuì chí  
退
wèn duì shì  
shì zhū shì  
shì zhū xiōng shì xiōng  
  jǐn
 
zhāo zǎo mián chí  
lǎo zhì shí  
chén guàn jiān shù kǒu  
biàn niào huí zhé jìng shǒu  
便 尿
guān zhèng niǔ jié  
jǐn qiè  
zhì guān yǒu dìng wèi  
luàn dùn zhì huì  
guì jié guì huá  
shàng xún fèn xià chèn jiā  
duì yǐn shí jiǎn  
shí shì guò  
nián fāng shào yǐn jiǔ  
yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu  
cōng róng duān zhèng  
shēn yuán bài gōng jìng  
jiàn  
yáo  
huǎn jiē lián yǒu shēng  
kuān zhuǎn wān chù léng  
zhí zhí yíng  
shì yǒu rén  
shì máng máng duō cuò  
wèi nán qīng lüè  
dòu nào chǎng jué jìn  
xié shì jué wèn  
jiāng mén wèn shú cún  
jiāng shàng táng shēng yáng  
rén wèn shuí duì míng  
fēn míng  
yòng rén míng qiú  
tǎng wèn wéi tōu  
jiè rén shí huán  
rén jiè yǒu qiān  
  xìn
 
fán chū yán xìn wéi xiān  
zhà wàng yān  
huà shuō duō shǎo  
wéi shì nìng qiǎo  
jiān qiǎo huì  
shì jǐng qiè jiè zhī  
jiàn wèi zhēn qīng yán  
zhī wèi qīng chuán  
shì fēi qīng nuò  
gǒu qīng nuò jìn tuì cuò  
退
fán dào zhòng qiě shū  
hu  
shuō cháng shuō duǎn  
guān xián guǎn  
jiàn rén shàn  
zòng yuǎn jiàn  
jiàn rén è nèi xǐng  
yǒu gǎi jiā jǐng  
wéi xué wéi cái  
rén dāng  
ruò ruò yǐn shí  
rén shēng  
wén guò wén  
sǔn yǒu lái yǒu què  
wén kǒng wén guò xīn  
zhí liàng shì jiàn xiāng qīn  
xīn fēi míng wéi cuò  
yǒu xīn fēi míng wéi è  
guò néng gǎi guī  
tǎng yǎn shì zēng  
  fàn ài zhòng
 
fán shì rén jiē ài  
tiān tóng tóng zài  
xìng gāo zhě míng gāo  
rén suǒ zhòng fēi mào gāo  
cái zhě wàng  
rén suǒ fēi yán  
yǒu néng  
rén yǒu néng qīng  
chǎn jiāo pín  
yàn xīn  
rén xián shì jiǎo  
rén ān huà rǎo  
rén yǒu duǎn qiè jiē  
rén yǒu qiè shuō  
dào rén shàn shì shàn  
rén zhī zhī miǎn  
yáng rén è shì è  
zhī shèn huò qiě zuò  
shàn xiāng quàn jiē jiàn  
guò guī dào liǎng kuī  
fán guì fēn xiǎo  
duō shǎo  
jiāng jiā rén xiān wèn  
 
ēn bào yuàn wàng  
bào yuàn duǎn bào ēn cháng  
dài shēn guì duān  
suī guì duān ér kuān  
shì rén xīn rán  
rén fāng yán  
  qīn rén
 
tóng shì rén lèi  
liú zhòng rén zhě  
guǒ rén zhě rén duō wèi  
yán huì mèi  
néng qīn rén xiàn hǎo  
jìn guò shǎo  
qīn rén xiàn hài  
xiǎo rén jìn bǎi shì huài  
  xué wén
 
xíng dàn xué wén  
zhǎng huá chéng rén  
dàn xíng xué wén  
rèn jiàn mèi zhēn  
shū yǒu sān dào  
xīn yǎn kǒu xìn jiē yào  
fāng  
wèi zhōng  
kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng  
gōng dào zhì tōng  
xīn yǒu suí zhá  
jiù rén wèn qiú què  
fáng shì qīng qiáng jìng  
àn jié yàn zhèng  
piān xīn duān  
jìng xīn xiān bìng  
liè diǎn yǒu dìng chù  
kàn huán yuán chù  
suī yǒu juàn shù  
yǒu quē huài jiù zhī  
fēi shèng shū bǐng shì  
cōng míng huài xīn zhì  
bào  
shèng xián xún zhì  
文章点评
相关文章
藏家882 关注

文章收藏:1

TA的最新收藏
藏友最新收藏
好网角移动端
好网角APP
手机一键收藏