佛说护诸童子陀罗尼经(拼音版全文)--学佛网

藏家717

收藏于 : 2019-01-16 08:02   被转藏 : 97       转藏到我的文章库

shuōzhūtónɡtuóluójīnɡ                                                            

yuánwèitiānzhúsānzànɡliúzhīěrshíláichūchénɡzhènɡjuéyǒufàntiānwánɡláisuǒjìnɡérzuòshìyán

tuó    sēnɡqié shìzūn

zhàoshìwánɡ zàiyán  zuìchūshuōshénzhòu  ɡānjìnɡshènɡ
zhuósēnɡ móu   shíshuōyán shìzūnzhūlái
shēnɡwénzhī zhūxiānshìwánɡ lónɡtiānshén shìděnɡzhūzhònɡ
jiērénzhōnɡshēnɡ yǒuchāluóchà chánɡdànréntāi fēirénwánɡjìnɡjiè
qiánɡsuǒzhì nénɡlìnɡrén shānɡhàibāotāi nánjiāohuìshí
使shǐluàn 怀huáirènchénɡjiù huòɡēluóān shānɡtāi
shēnɡshíduómìnɡ jiēshìzhūèɡuǐ wéizuòrǎohài jīnshuōmínɡ
yuàntīnɡshuō

mínɡchóujiā èrmínɡjiāwánɡ sānmínɡqiāntuó mínɡāluó mínɡmóuzhìjiā liùmínɡzhìjiā mínɡyánjiā mínɡjiā jiǔmínɡ shímínɡduōnuó shímínɡmànduōnàn shíèrmínɡshèjiū shísānmínɡqiánzhà shímínɡmàn shímínɡlán

shíɡuǐshénchánɡyóuxínɡshìjiānwéiyīnɡháixiǎoérérzuòkǒnɡjīndānɡshuōzhūɡuǐshénkǒnɡxínɡxiānɡxínɡxiānɡlìnɡzhūxiǎoérjiēshēnɡjīnɡwèi

chóujiāzhěxínɡniú

jiāwánɡzhěxínɡshī
qiāntuózhěxínɡjiūluótiān
āluózhěxínɡ
móuzhìjiāzhěxínɡhóu
zhìjiāzhěxínɡluóchà
yánjiāzhěxínɡ
jiāzhěxínɡ
zhěxínɡɡǒu
duōnuózhěxínɡzhū
mànduōnànzhěxínɡmāoér
shějiūzhěxínɡniǎo
qiánzhàzhěxínɡzhì
mànzhěxínɡxūn
lánzhěxínɡshé
shíɡuǐshénzháozhūxiǎoérlìnɡjīnɡjīndānɡshuōzhūxiǎoérwèizhīxiānɡ
chóujiāɡuǐzhězháoxiǎoéryǎnjīnɡhuízhuǎn
jiāwánɡɡuǐzhězháoxiǎoérshùoshùoǒu
qiāntuóɡuǐzhězháoxiǎoérliǎnɡjiāndònɡ
āluóɡuǐzhězháoxiǎoérkǒuzhōnɡchū
móuzhìjiāɡuǐzhězháoxiǎoérquánzhǎn
zhìjiāɡuǐzhězháoxiǎoérnièshé
yánjiāɡuǐzhězháoxiǎoérxiào
jiāɡuǐzhězháoxiǎoérzháorén
ɡuǐzhězháoxiǎoérjiànzhǒnɡzhǒnɡxiānɡ
duōnuóɡuǐzhězháoxiǎoérmiánzhōnɡjīnɡ
mànduōnànɡuǐzhězháoxiǎoérxiào
jīnjiūɡuǐzhězháoxiǎoérkěnyǐn
qiánzhàɡuǐzhězháoxiǎoéryānhóushēnɡsài
mànɡuǐzhězháoxiǎoérshíbìnɡxià
lánɡuǐzhězháoxiǎoérshùoshùoyuě

shíɡuǐshénshìděnɡxínɡzhūxiǎoérxiǎoérjīnɡzhīxiànɡjiēshuōyǒuɡuǐshénwánɡmínɡzhāntánqiánzhūɡuǐshénzuìwéishànɡshǒudānɡ线xiànsònɡtuóluóbiànjiézuòbǎijiébìnɡshūɡuǐshénmínɡ使shǐrénshū线xiàn使shǐyánjīnfēnɡdàofānɡsuíshíɡuǐshénsuǒzhùzhīchùzhāntánqiánɡuǐshénwánɡlìnɡ线xiànɡuǐshénráozhònɡshēnɡjiānzhǒnɡzhǒnɡměiwèiyǐnshíxiānɡhuádēnɡmínɡzhōuɡònɡyǎnɡshénwánɡ

ěrshífàntiānwánɡbáiyánshìzūnruòyǒurénshēnɡnánhuòzàitāizhōnɡshīhuàiduòluòhuòshēnɡduómìnɡzhūděnɡqiúbǎomìnɡchánɡ寿shòuzhěchánɡdānɡkāiniànxiūxínɡshànyuèshíshòuchíjièqīnɡjìnɡzhuóxīnjìnɡshífānɡzhìzhōnɡshǎojièzhìdǐnɡshànɡsònɡsuǒshuōtuóluózhòuzhělìnɡrényuànsuǒshēnɡtónɡānyǐnhuànjìnxínɡ寿shòuzhōnɡzhōnɡyāoruòyǒuɡuǐshénshùnzhòuzhědānɡlìnɡtóuzuòfēnāshùzhīshuōzhūtónɡtuóluózhòu

duō[口绖zhí]tuō āqiéluó qiénínɡ qié qiénínɡ lòu zhǐ qié luóchā xiūluó zhēluó suō luó shā

shìzūnjīnshuōtuóluózhòuzhūtónɡlìnɡānyǐnhuòchánɡ寿shòuɡù

ěrshíshìzūnqièzhǒnɡzhìshuōzhòuyuē

duō[口绖zhí]tuō tuótuó tuónóu shìchā shè duō luótuó tóu tóu duōtóu shě shōu tuó luó

shíɡuǐshénchánɡshíxuèròutuóluózhòuɡùjiēyuǎnshēnɡěxīnlìnɡzhūtónɡkǒnɡānyǐnhuànchǔtāichūshēnɡzhūhuànnànsònɡzhòuzhěhuòchénɡluòsuízhùchùnénɡlìnɡyīnɡháixiǎoérzhǎnɡānyǐnzhōnɡbǎonián寿shòutuóchénɡjiùzhòuzhūtónɡwéizhūèɡuǐshénzhīsuǒrǎohàiqièzhūnánqièkǒnɡjiēyuǎnshífàntiānwénshuōjīnɡhuānxīnfènɡxínɡ

文章点评
 • 藏家717 藏主
  1楼 2019-01-16 08:02

  藏家717 已转藏

 • wj2572
  2楼 2019-01-18 23:31

  wj2572 已转藏

 • 藏家121
  3楼 2019-03-11 10:24

  藏家121 已转藏

 • py
  4楼 2019-12-13 18:44

  py 已转藏

 • 愛摄影的女俠
  5楼 2019-12-26 21:15

  愛摄影的女俠 已转藏

 • 藏家619
  6楼 2020-04-16 11:41

  藏家619 已转藏

 • 晶莹
  7楼 2020-09-30 15:49

  晶莹 已转藏

相关文章
藏友最新收藏
好网角移动端
好网角APP
手机一键收藏