楞严咒全文注音版

藏家773

收藏于 : 2019-06-03 06:18   被转藏 : 56   

第一会(零零壹..壹叁柒)

(001) nā mó sà dá tuō. sū qié duō yē. ā là hē dì. sān miǎo sān pú tuó xiě。 
南 无 萨 怛 他. 苏 伽 多 耶. 阿 啰 诃 帝. 三 藐 三 菩 陀 写。

(002) nā mó sà dá tuō. fó tuó jù zhī sè ní shān。
南 无 萨 怛 他. 佛 陀 俱 胝 瑟 尼 钐。

(003) nā mó sà pó. bó tuó bó dì. sà duò pí bì。
南 无 萨 婆. 勃 陀 勃 地. 萨 跢 鞞 弊。

(004) nā mó sà duō nán. sān miǎo sān pú tuó. jù zhī nán。
南 无 萨 多 南. 三 藐 三 菩 陀. 俱 知 喃。

(005) suō shě là pó jiā. sēng qié nán。
娑 舍 啰 婆 迦. 僧 伽 喃。

(006) nā mó lú jī ā luó hàn duò nán。
南 无 卢 鸡 阿 罗 汉 哆 喃。

(007) nā mó sū lú duō bō nuó nán。
南 无 苏 卢 多 波 那 喃。

(008) nā mó suō jié lī tuó qié mí nán。
南 无 娑 羯 唎 陀 伽 弥 喃。

(009) nā mó lú jī sān miǎo qié duò nán。
南 无 卢 鸡 三 藐 伽 哆 喃。

(010) sān miǎo qié bō là. dǐ bō duō nuó nán。
三 藐 伽 波 啰. 底 波 多 那 喃。

(011) nā mó tí pó lí sè nǎn。
南 无 提 婆 离 瑟 赧。

(012) nā mó xī tuó yē. pí dì yē. tuó là lí sè nǎn。
南 无 悉 陀 耶. 毗 地 耶. 陀 啰 离 瑟 赧。

(013) shě bō nú. jiē là hē. suō hē suō là mó tuō nán。
舍 波 奴. 揭 啰 诃. 娑 诃 娑 啰 摩 他 喃。

(014) nā mó bá là hē mó ní。
南 无 跋 啰 诃 摩 尼。

(015) nā mó yīn tuó là yē。
南 无 因 陀 啰 耶。

(016) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(017) lú tuó là yē。
嚧 陀 啰 耶。

(018) wū mó bō dì。
乌 摩 般 帝。

(019) suō xī yè yē。
娑 醯 夜 耶。

(020) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(021) nuó là yě ná yē。
那 啰 野 拏 耶。

(022) pán zhē mó hē.sān mù tuó là。
盘 遮 摩 诃.三 慕 陀 啰。

(023) nā mó xī jié lī duō yē。
南 无 悉 羯 唎 多 耶。

(024) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(025) mó hē jiā là yē。
摩 诃 迦 啰 耶。

(026) dì lī bō là nuó qié là。
地 唎 般 剌 那 伽 啰。

(027) pí tuó là.bō ná jiā là yē。
毗 陀 啰.波 拏 迦 啰 耶。

(028) ā dì mù dì。
阿 地 目 帝。

(029) shī mó shě nuó ní.pó xī ní。
尸 摩 舍 那 泥.婆 悉 泥。

(030) mó dá lī qié ná。
摩 怛 唎 伽 拏。

(031) nā mó xī jié lī duō yē。
南 无 悉 羯 唎 多 耶。

(032) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(033) duō tuō qié duò jù là yē。
多 他 伽 跢 俱 啰 耶。

(034) nā mó bō tóu mó.jù là yē。
南 无 般 头 摩.俱 啰 耶。

(035) nā mó bá shé là.jù là yē。
南 无 跋 阇 啰.俱 啰 耶。

(036) nā mó mó ní jù là yē。
南 无 摩 尼 俱 啰 耶。

(037) nā mó qié shé jù là yē。
南 无 伽 阇 俱 啰 耶。

(038) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(039) dì lī chá. shū là xī nuó。
帝 唎 茶. 输 啰 西 那。

(040) bō là hē là ná là shé yē。
波 啰 诃 啰 拏 啰 阇 耶。

(041) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(042) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(043) nā mó ā mí duō pó yē。
南 无 阿 弥 多 婆 耶。

(044) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(045) ā là hē dì。
阿 啰 诃 帝。

(046) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(047) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(048) ā chú pí yē。
阿 刍 鞞 耶。

(049) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(050) ā là hē dì。
阿 啰 诃 帝。

(051) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(052) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(053) pí shā shé yē jù lú fèi zhù lī yē。
鞞 沙 阇 耶 俱 卢 吠 柱 唎 耶。

(054) bō là pó là shé yē。
般 啰 婆 啰 阇 耶。

(055) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(056) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。


(057) sān bǔ shī bì duō。
三 补 师 毖 多。

(058) sà lián nà là.là shé yē。
萨 怜 捺 啰.剌 阇 耶。

(059) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(060) ā là hē dì。
阿 啰 诃 帝。

(061) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(062) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(063) shě jī yě. mǔ nà yè。
舍 鸡 野. 母 那 曳。

(064) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(065) ā là hē dì。
阿 啰 诃 帝。

(066) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(067) nā mó pó qié pó dì。
南 无 婆 伽 婆 帝。

(068) là dá nuó. jī dū là shé yē。
剌 怛 那. 鸡 都 啰 阇 耶。

(069) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(070) ā là hē dì。
阿 啰 诃 帝。

(071) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(072) dì piáo. nā mó sà jié lī duō。
帝 瓢. 南 无 萨 羯 唎 多。

(073) yì tán pó qié pó duō。
翳 昙 婆 伽 婆 多。

(074) sà dá tuō. qié dū sè ní shān。
萨 怛 他. 伽 都 瑟 尼 钐。

(075) sà dá duō. bō dá lán。
萨 怛 多. 般 怛 嚂。

(076) nā mó ā pó là shì dān。
南 无 阿 婆 啰 视 耽。

(077) bō là dì yáng qí là。
般 啰 帝 扬 歧 啰。

(078) sà là pó bù duō. jiē là hē。
萨 啰 婆 部 多. 揭 啰 诃。

(079) ní jiē là hē. jié jiā là hē ní。
尼 揭 啰 诃. 羯 迦 啰 诃 尼。

(080) bá là bì dì yē. chì tuó nǐ。
跋 啰 毖 地 耶. 叱 陀 你。

(081) ā jiā là mì lī zhù。
阿 迦 啰 密 唎 柱。

(082) bō lī dá là yē. níng jiē lī。
般 唎 怛 啰 耶. 儜 揭 唎。

(083) sà là pó. pán tuó nuó. mù chā ní。
萨 啰 婆. 盘 陀 那. 目 叉 尼。

(084) sà là pó. tū sè zhà。
萨 啰 婆. 突 瑟 咤。

(085) tū xī fá. bō nuó nǐ fá là ní。
突 悉 乏. 般 那 你 伐 啰 尼。

(086) zhě dū là shī dì nán。
赭 都 啰 失 帝 南。

(087) jié là hē. suō hē sà là ruò shé。
羯 啰 诃. 娑 诃 萨 啰 若 阇。

(088) pí duō bēng. suō nuó jié lī。
毗 多 崩. 娑 那 羯 唎。

(089) ā sè zhà bīng shě dì nán。
阿 瑟 咤 冰 舍 帝 南。

(090) nuó chā chà dá là ruò shé。
那 叉 剎 怛 啰 若 阇。

(091) bō là sà tuó nuó jié lī。
波 啰 萨 陀 那 羯 唎。

(092) ā sè zhà nán。
阿 瑟 咤 南。

(093) mó hē jié là hē ruò shé。
摩 诃 揭 啰 诃 若 阇。

(094) pí duō bēng. sà nuó jié lī。
毗 多 崩. 萨 那 羯 唎。

(095) sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé。
萨 婆 舍 都 嚧 你 婆 啰 若 阇。

(096) hū lán tū xī fá. nán zhē nuó shě ní。
呼 蓝 突 悉 乏. 难 遮 那 舍 尼。

(097) bì shā shě. xī dá là。
毖 沙 舍. 悉 怛 啰。

(098) ā jí ní. wū tuó jiā là ruò shé。
阿 吉 尼. 乌 陀 迦 啰 若 阇。

(099) ā bō là shì duō jù là。
阿 般 啰 视 多 具 啰。

(100) mó hē bō là zhàn chí。
摩 诃 般 啰 战 持。


(101) mó hē dié duō。
摩 诃 迭 多。

(102) mó hē dì shé。
摩 诃 帝 阇。

(103) mó hē shuì duō shé pó là。
摩 诃 税 多 阇 婆 啰。

(104) mó hē bá là pán tuó là pó xī nǐ。
摩 诃 跋 啰 盘 陀 啰 婆 悉 你。

(105) ā lī yē duō là。
阿 唎 耶 多 啰。

(106) pí lī jù zhī。
毗 唎 俱 知。

(107) shì pó pí shé yē。
誓 婆 毗 阇 耶。

(108) bá shé là.mó lǐ dǐ。
跋 阇 啰.摩 礼 底。

(109) pí shě lú duō。
毗 舍 嚧 多。

(110) bó téng wǎng jiā。
勃 腾 罔 迦。

(111) bá shé là.zhì hē nuó ē zhē。
跋 阇 啰.制 喝 那 阿 遮。

(112) mó là zhì pó. bō là zhì duō。
摩 啰 制 婆. 般 啰 质 多。

(113) bá shé là chàn chí。
跋 阇 啰 擅 持。

(114) pí shě là zhē。
毗 舍 啰 遮。

(115) shàn duō shě. pí tí pó.bǔ shì duō。
扇 多 舍. 鞞 提 婆.补 视 多。

(116) sū mó lú bō。
苏 摩 嚧 波。

(117) mó hē shuì duō。
摩 诃 税 多。

(118) ā lī yē duō là。
阿 唎 耶 多 啰。

(119) mó hē pó là ā bō là。
摩 诃 婆 啰 阿 般 啰。

(120) bá shé là.shāng jié là zhì pó。
跋 阇 啰.商 揭 啰 制 婆。

(121) bá shé là jù mó lī。
跋 阇 啰 俱 摩 唎。

(122) jù lán tuó lī。
俱 蓝 陀 唎。

(123) bá shé là.hē sà duō zhē。
跋 阇 啰.喝 萨 多 遮。

(124) pí dì yē.qián zhē nuó. mó lī jiā。
毗 地 耶.干 遮 那. 摩 唎 迦。

(125) kǔ sū mǔ.pó jié là duò nuó。
啒 苏 母.婆 羯 啰 多 那。

(126) pí lú zhē nuó jù lī yē。
鞞 嚧 遮 那 俱 唎 耶。

(127) yè là tú sè ní shān。
夜 啰 菟 瑟 尼 钐。

(128) pí zhē lán pó.mó ní zhē。
毗 折 蓝 婆.摩 尼 遮。

(129) bá shé là.jiā nuó jiā bō là pó。
跋 阇 啰.迦 那 迦 波 啰 婆。

(130) lú shé nuó bá shé là.dùn zhì zhē。
嚧 阇 那 跋 阇 啰.顿 稚 遮。

(131) shuì duō zhē. jiā mó là。
税 多 遮. 迦 摩 啰。

(132) chà shē shī. bō là pó。
剎 奢 尸. 波 啰 婆。

(133) yì dì yí dì。
翳 帝 夷 帝。

(134) mǔ tuó là jié ná。
母 陀 啰 羯 拏。

(135) suō pí là chàn。
娑 鞞 啰 忏。

(136) jué fàn dū。
掘 梵 都。

(137) yìn tù nuó. mó mó xiě。
印 兔 那. 么 么 写。


第二会(零叁捌..壹捌柒)

(138) wū xīn。
乌 昕。

(139) lī sè jiē ná。
唎 瑟 揭 拏。

(140) bō là shě xī duō。
般 剌 舍 悉 多。

(141) sà dá tuō. qié dū sè ní shān。
萨 怛 他. 伽 都 瑟 尼 钐。

(142) hǔ xīn。
虎 昕。

(143) dū lú yōng。
都 卢 雍。

(144) zhān pó nuó。
瞻 婆 那。

(145) hǔ xīn。
虎 昕。

(146) dū lú yōng。
都 卢 雍。

(147) xī dān pó nuó。
悉 耽 婆 那。

(148) hǔ xīn。
虎 昕。

(149) dū lú yōng。
都 卢 雍。

(150) bō là sè dì yē.sān bō chā. ná jié là。
波 啰 瑟 地 耶.三 般 叉. 拏 羯 啰。

(151) hǔ xīn。
虎 昕。

(152) dū lú yōng。
都 卢 雍。

(153) sà pó yào chā. hē là chà suō。
萨 婆 药 叉. 喝 啰 剎 娑。

(154) jiē là hē ruò shé。
揭 啰 诃 若 阇。

(155) pí téng bēng. sà nuó jié là。
毗 腾 崩. 萨 那 羯 啰。

(156) hǔ xīn。
虎 昕。

(157) dū lú yōng。
都 卢 雍。

(158) zhě dū là.shī dǐ nán。
者 都 啰.尸 底 南。

(159) jiē là hē.suō hē sà là nán。
揭 啰 诃.娑 诃 萨 啰 南。

(160) pí téng bēng. sà nuó là。
毗 腾 崩. 萨 那 啰。

(161) hǔ xīn。
虎 昕。

(162) dū lú yōng。
都 卢 雍。

(163) là chā。
啰 叉。

(164) pó qié fàn。
婆 伽 梵。

(165) sà dá tuō. qié dū sè ní shān。
萨 怛 他. 伽 都 瑟 尼 钐。

(166) bō là diǎn shé jí lī。
波 啰 点 阇 吉 唎。

(167) mó hē suō hē sà là。
摩 诃 娑 诃 萨 啰。

(168) bó shù suō hē sà là.shì lī shā。
勃 树 娑 诃 萨 啰.室 唎 沙。

(169) jù zhī suō hē sà ní dì lí。
俱 知 娑 诃 萨 泥 帝 篱。

(170) ā bì tí shì pó lī duō。
阿 弊 提 视 婆 唎 多。

(171) zhà zhà yīng jiā。
咤 咤 罂 迦。

(172) mó hē bá shé lú tuó là。
摩 诃 跋 阇 嚧 陀 啰。

(173) dì lī pú pó nuó。
帝 唎 菩 婆 那。

(174) màn chá là。
曼 茶 啰。

(175) wū xīn。
乌 昕。

(176) suō xī dì bù pó dū。
娑 悉 帝 薄 婆 都。

(177) mó mó。
么 么。

(178) yìn tù nuó mó mó xiě。
印 兔 那 么 么 写。


第三会(壹柒玖..贰柒贰)

(179) là shé pó yè。
啰 阇 婆 夜。

(180) zhǔ là bá yè。
主 啰 跋 夜。

(181) ā qí ní pó yè。
阿 祇 尼 婆 夜。

(182) wū tuó jiā pó yè。
乌 陀 迦 婆 夜。

(183) pí shā pó yè。
毗 沙 婆 夜。

(184) shě sà duō là pó yè。
舍 萨 多 啰 婆 夜。

(185) pó là zhuó jié là pó yè。
婆 啰 斫 羯 啰 婆 夜。

(186) tū sè chā pó yè。
突 瑟 叉 婆 夜。

(187) ā shě nǐ pó yè。
阿 舍 你 婆 夜。

(188) ā jiā là.mì lī zhù pó yè。
阿 迦 啰.密 唎 柱 婆 夜。

(189) tuó luó ní bù mí jiàn. bō qié bō tuó pó yè。
陀 啰 尼 部 弥 剑. 波 伽 波 陀 婆 夜。

(190) wū là jiā pó duō pó yè。
乌 啰 迦 婆 多 婆 夜。

(191) là shé tán chá pó yè。
剌 阇 坛 茶 婆 夜。

(192) nuó qié pó yè。
那 伽 婆 夜。

(193) pí tiáo dá pó yè。
毗 条 怛 婆 夜。

(194) sū bō là ná pó yè。
苏 波 啰 拏 婆 夜。

(195) yào chā jiē là hē。
药 叉 揭 啰 诃。

(196) là chā sī.jiē là hē。
啰 叉 私.揭 啰 诃。

(197) bì lī duō. jiē là hē。
毕 唎 多. 揭 啰 诃。

(198) pí shě zhē. jiē là hē。
毗 舍 遮. 揭 啰 诃。

(199) bù duō jiē là hē。
部 多 揭 啰 诃。

(200) jiū pán chá. jiē là hē。
鸠 盘 茶. 揭 啰 诃。

(201) bǔ dān nuó. jiē là hē。
补 单 那. 揭 啰 诃。

(202) jiā zhà bǔ dān nuó. jiē là hē。
迦 咤 补 单 那. 揭 啰 诃。

(203) xī qián dù.jiē là hē。
悉 干 度.揭 啰 诃。

(204) ā bō xī mó là.jiē là hē。
阿 播 悉 摩 啰.揭 啰 诃。

(205) wū tán mó tuó. jiē là hē。
乌 檀 摩 陀. 揭 啰 诃。

(206) chē yè jiē là hē。
车 夜 揭 啰 诃。

(207) xī lī pó dì.jiē là hē。
醯 唎 婆 帝.揭 啰 诃。

(208) shè duō hē lī nán。
社 多 诃 唎 南。

(209) jiē pó hē lī nán。
揭 婆 诃 唎 南。

(210) lú dì là.hē lī nán。
嚧 地 啰.诃 唎 南。

(211) máng suō hē lī nán。
忙 娑 诃 唎 南。

(212) mí tuó hē lī nán。
谜 陀 诃 唎 南。

(213) mó shé hē lī nán。
摩 阇 诃 唎 南。

(214) shé duō hē lī nǚ。
阇 多 诃 唎 女。

(215) shì bǐ duō hē lī nán。
视 比 多 诃 唎 南。

(216) pí duō hē lī nán。
毗 多 诃 唎 南。

(217) pó duō hē lī nán。
婆 多 诃 唎 南。

(218) ā shū zhē hē lī nǚ。
阿 输 遮 诃 唎 女。

(219) zhì duō hē lī nǚ。
质 多 诃 唎 女。

(220) dì shān sà pí shān。
帝 钐 萨 鞞 钐。

(221) sà pó jiē là hē nán。
萨 婆 揭 啰 诃 南。

(222) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 耶 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(223) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(224) bō lī bá là zhě jiā. qì lī dān。
波 唎 跋 啰 者 迦. 讫 唎 担。
(225) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(226) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(227) chá yǎn ní.qì lī dān。
茶 演 尼.讫 唎 担。

(228) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(229) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(230) mó hē bō shū bō dá yè。
摩 诃 般 输 般 怛 夜。

(231) lú tuó là.qì lī dān。
嚧 陀 啰.讫 唎 担。

(232) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(233) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(234) nuó là yè ná.qì lī dān。
那 啰 夜 拏.讫 唎 担。

(235) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(236) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(237) dá duǒ qié lú chá xī.qì lī dān。
怛 埵 伽 嚧 茶 西.讫 唎 担。

(238) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(239) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(240) mó hē jiā là.mó dá lī qié ná.qì lī dān。
摩 诃 迦 啰.摩 怛 唎 伽 拏.讫 唎 担。

(241) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(242) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(243) jiā bō lī jiā. qì lī dān。
迦 波 唎 迦. 讫 唎 担。

(244) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(245) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(246) shé yè jié là.mó dù jié là。
阇 夜 羯 啰.摩 度 羯 啰。

(247) sà pó là tuō suō dá nuó. qì lī dān。
萨 婆 啰 他 娑 达 那. 讫 唎 担。

(248) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(249) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(250) zhě duō là.pó qí nǐ.qì lī dān。
赭 咄 啰.婆 耆 你.讫 唎 担。

(251) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(252) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(253) pí lī yáng. qì lī zhī。
毗 唎 羊. 讫 唎 知。

(254) nán tuó jī shā là.qié ná bō dì。
难 陀 鸡 沙 啰.伽 拏 般 帝。

(255) suǒ xī yè.qì lī dān。
索 醯 夜.讫 唎 担。

(256) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(257) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(258) nuó jiē nuó. shě là pó ná.qì lī dān。
那 揭 那. 舍 啰 婆 拏.讫 唎 担。

(259) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(260) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(261) ā luó hàn. qì lī dān pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
阿 罗 汉. 讫 唎 担 毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(262) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(263) pí duō là qié. qì lī dān。
毗 多 啰 伽. 讫 唎 担。

(264) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(265) jī là yè mí bá shé là bō nǐ。
鸡 啰 夜 弥 跋 阇 啰 波 你。

(266) jù xī yè.jù xī yè。
具 醯 夜.具 醯 夜。

(267) jiā dì bō dì.qì lī dān。
迦 地 般 帝.讫 唎 担。

(268) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 阇. 嗔 陀 夜 弥。

(269) jī là yè mí。
鸡 啰 夜 弥。

(270) là chā wǎng。
啰 叉 罔。

(271) pó qié fàn。
婆 伽 梵。

(272) yìn tù nuó. mó mó xiě。
印 兔 那. 么 么 写。


第四会(贰柒叁..叁叁贰)

(273) pó qié fàn。
婆 伽 梵。

(274) sà dá duō. bō dá là。
萨 怛 多. 般 怛 啰。

(275) nā mó cuì dū dì。
南 无 粹 都 帝。

(276) ā xī duō. nuó là là jiā。
阿 悉 多. 那 啰 剌 迦。

(277) bō là pó.xī pǔ zhà。
波 啰 婆.悉 普 咤。

(278) pí jiā sà dá duō. bō dì lī。
毗 迦 萨 怛 多. 钵 帝 唎。

(279) shí fó là.shí fó là。
什 佛 啰.什 佛 啰。

(280) tuó là tuó là。
陀 啰 陀 啰。

(281) pín tuó là.pín tuó là.chēn tuó chēn tuó。
频 陀 啰.频 陀 啰.嗔 陀 嗔 陀。

(282) hǔ xīn。
虎 昕。

(283) hǔ xīn。
虎 昕。

(284) pàn zhà。
泮 咤。

(285) pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà。
泮 咤 泮 咤 泮 咤 泮 咤。

(286) suō hē。
娑 诃。

(287) xī xī pàn。
醯 醯 泮。

(288) ā móu jiā yē pàn。
阿 牟 迦 耶 泮。

(289) ā bō là.tí hē duō pàn。
阿 波 啰.提 诃 多 泮。

(290) pó là bō là tuó pàn。
婆 啰 波 啰 陀 泮。

(291) ā sù là.pí tuó là.bō jiā pàn。
阿 素 啰.毗 陀 啰.波 迦 泮。

(292) sà pó tí pí bì pàn。
萨 婆 提 鞞 弊 泮。

(293) sà pó nuó qié bì pàn。
萨 婆 那 伽 弊 泮。

(294) sà pó yào chā bì pàn。
萨 婆 药 叉 弊 泮。

(295) sà pó qián tà pó bì pàn。
萨 婆 干 闼 婆 弊 泮。

(296) sà pó bǔ dān nuó bì pàn。
萨 婆 补 丹 那 弊 泮。

(297) jiā zhà bǔ dān nuó bì pàn。
迦 咤 补 丹 那 弊 泮。

(298) sà pó tū láng zhǐ dì bì pàn。
萨 婆 突 狼 枳 帝 弊 泮。

(299) sà pó tū sè bǐ lí.qì sè dì bì pàn。
萨 婆 突 涩 比 犁.讫 瑟 帝 弊 泮。

(300) sà pó shí pó lí bì pàn。
萨 婆 什 婆 利 弊 泮。

(301) sà pó ā bō xī mó lí bì pàn。
萨 婆 阿 播 悉 么 犂 弊 泮。

(302) sà pó shě là pó ná bì pàn。
萨 婆 舍 啰 婆 拏 弊 泮。

(303) sà pó dì dì jī bì pàn。
萨 婆 地 帝 鸡 弊 泮。

(304) sà pó dá mó tuó jì bì pàn。
萨 婆 怛 摩 陀 继 弊 泮。

(305) sà pó pí tuó yē.là shì zhē lí bì pàn。
萨 婆 毗 陀 耶.啰 誓 遮 犂 弊 泮。

(306) shé yè jié là.mó dù jié là。
阇 夜 羯 啰.摩 度 羯 啰。

(307) sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn。
萨 婆 啰 他 娑 陀 鸡 弊 泮。

(308) pí dì yè.zhē lī bì pàn。
毗 地 夜.遮 唎 弊 泮。

(309) zhě dū là.fù qí nǐ bì pàn。
者 都 啰.缚 耆 你 弊 泮。

(310) bá shé là.jù mó lī。
跋 阇 啰.俱 摩 唎。

(311) pí tuó yè.là shì bì pàn。
毗 陀 夜.啰 誓 弊 泮。

(312) mó hē bō là dīng yáng. yì qí lī bì pàn。
摩 诃 波 啰 丁 羊. 乂 耆 唎 弊 泮。

(313) bá shé là.shāng jié là yè。
跋 阇 啰.商 羯 啰 夜。

(314) bō là zhàng qí.là shé yē pàn。
波 啰 丈 耆.啰 阇 耶 泮。

(315) mó hē jiā là yè。
摩 诃 迦 啰 夜。

(316) mó hē mò dá lī jiā ná。
摩 诃 末 怛 唎 迦 拏。

(317) nā mó suō jié lī duō yè pàn。
南 无 娑 羯 唎 多 夜 泮。

(318) bì sè ná pí yè pàn。
毖 瑟 拏 婢 曳 泮。

(319) bó là hē móu ní yè pàn。
勃 啰 诃 牟 尼 曳 泮。

(320) ā qí ní yè pàn。
阿 耆 尼 曳 泮。

(321) mó hē jié lī yè pàn。
摩 诃 羯 唎 曳 泮。

(322) jié là tán chí yè pàn。
羯 啰 檀 迟 曳 泮。

(323) miè dá lī yè pàn。
蔑 怛 唎 曳 泮。

(324) lào dá lī yè pàn。
唠 怛 唎 曳 泮。

(325) zhē wén chá yè pàn。
遮 文 茶 曳 泮。

(326) jié luó là dá lī yè pàn。
羯 逻 啰 怛 唎 曳 泮。

(327) jiā bō lī yè pàn。
迦 般 唎 曳 泮。

(328) ā dì mù zhì duō. jiā shī mó shě nuó。
阿 地 目 质 多. 迦 尸 摩 舍 那。

(329) pó sī nǐ yè pàn。
婆 私 你 曳 泮。

(330) yǎn jí zhì。
演 吉 质。

(331) sà duǒ pó xiě。
萨 埵 婆 写。

(332) mó mó yìn tù nuó mó mó xiě。
么 么 印 兔 那 么 么 写。


第五会(叁叁叁..肆贰柒)

(333) tū sè zhà zhì duō。
突 瑟 咤 质 多。

(334) ā mò dá lī zhì duō。
阿 末 怛 唎 质 多。

(335) wū shé hē là。
乌 阇 诃 啰。

(336) qié pó hē là。
伽 婆 诃 啰。

(337) lú dì là hē là。
嚧 地 啰 诃 啰。

(338) pó suō hē là。
婆 娑 诃 啰。

(339) mó shé hē là。
摩 阇 诃 啰。

(340) shé duō hē là。
阇 多 诃 啰。

(341) shì bì duō hē là。
视 毖 多 诃 啰。

(342) bá lüè yè hē là。
跋 略 夜 诃 啰。

(343) qián tuó hē là。
干 陀 诃 啰。

(344) bù shǐ bō hē là。
布 史 波 诃 啰。

(345) pō là hē là。
颇 啰 诃 啰。

(346) pó xiě hē là。
婆 写 诃 啰。

(347) bō bō zhì duō。
般 波 质 多。

(348) tū sè zhà zhì duō。
突 瑟 咤 质 多。

(349) lào tuó là zhì duō。
唠 陀 啰 质 多。

(350) yào chā jiē là hē。
药 叉 揭 啰 诃。

(351) là chà suō. jiē là hē。
啰 剎 娑. 揭 啰 诃。

(352) bì lí duō. jiē là hē。
闭 篱 多. 揭 啰 诃。

(353) pí shě zhē. jiē là hē。
毗 舍 遮. 揭 啰 诃。

(354) bù duō jiē là hē。
部 多 揭 啰 诃。

(355) jiū pán chá. jiē là hē。
鸠 盘 茶. 揭 啰 诃。

(356) xī qián tuó. jiē là hē。
悉 干 陀. 揭 啰 诃。

(357) wū dá mó tuó. jiē là hē。
乌 怛 摩 陀. 揭 啰 诃。

(358) chē yè jiē là hē。
车 夜 揭 啰 诃。

(359) ā bō sà mó là.jiē là hē。
阿 播 萨 摩 啰.揭 啰 诃。

(360) zhái qū gé.chá qí ní.jiē là hē。
宅 袪 革.茶 耆 尼.揭 啰 诃。

(361) lī fó dì.jiē là hē。
唎 佛 帝.揭 啰 诃。

(362) shé mí jiā. jiē là hē。
阇 弥 迦. 揭 啰 诃。

(363) shě jù ní.jiē là hē。
舍 俱 尼.揭 啰 诃。

(364) lǎo tuó là nán dì jiā. jiē là hē。
姥 陀 啰 难 地 迦. 揭 啰 诃。

(365) ā lán pó.jiē là hē。
阿 蓝 婆.揭 啰 诃。

(366) qián dù bō ní.jiē là hē。
干 度 波 尼.揭 啰 诃。

(367) shí fá là.yīn jiā xī jiā。
什 伐 啰.堙 迦 醯 迦。

(368) zhuì dì yào jiā。
坠 帝 药 迦。

(369) dá lí dì yào jiā。
怛 篱 帝 药 迦。

(370) zhě tū tuō jiā。
者 突 托 迦。

(371) ní tí shí fá là.bì shān mó.shí fá là。
尼 提 什 伐 啰.毖 钐 摩.什 伐 啰。

(372) bù dǐ jiā。
薄 底 迦。

(373) bí dǐ jiā。
鼻 底 迦。

(374) shì lì sè mì jiā。
室 隶 瑟 密 迦。

(375) suō nǐ bō dì jiā。
娑 你 般 帝 迦。

(376) sà pó shí fá là。
萨 婆 什 伐 啰。

(377) shì lú jí dì。
室 嚧 吉 帝。

(378) mò tuó pí dá lú zhì jiàn。
末 陀 鞞 达 嚧 制 剑。

(379) ā qǐ lú qián。
阿 绮 嚧 钳。

(380) mù qié lú qián。
目 佉 嚧 钳。

(381) jié lī tū lú qián。
羯 唎 突 嚧 钳。

(382) jiē là hē.jiē lán。
揭 啰 诃.羯 蓝。

(383) jié ná shū lán。
羯 拏 输 蓝。

(384) dàn duō shū lán。
惮 多 输 蓝。

(385) qì lī yè shū lán。
迄 唎 夜 输 蓝。

(386) mò mò shū lán。
末 么 输 蓝。

(387) bá lī shì pó shū lán。
跋 唎 室 婆 输 蓝。

(388) bì lì sè zhà shū lán。
毖 栗 瑟 咤 输 蓝。

(389) wū tuó là shū lán。
乌 陀 啰 输 蓝。

(390) jié zhī shū lán。
羯 知 输 蓝。

(391) bá xī dì shū lán。
跋 悉 帝 输 蓝。

(392) wū lú shū lán。
邬 嚧 输 蓝。

(393) cháng qié shū lán。
常 伽 输 蓝。

(394) hē xī duō shū lán。
喝 悉 多 输 蓝。

(395) bá tuó shū lán。
跋 陀 输 蓝。

(396) suō fáng yàng qié. bō là zhàng qié shū lán。
娑 房 盎 伽. 般 啰 丈 伽 输 蓝。

(397) bù duō bì duò chá。
部 多 毖 哆 茶。

(398) chá qí ní.shí pó là。
茶 耆 尼.什 婆 啰。

(399) tuó tū lú jiā. jiàn duō lú jí zhī. pó lù duō pí。
陀 突 嚧 迦. 建 咄 嚧 吉 知. 婆 路 多 毗。

(400) sà bō lú hē líng qié。
萨 般 嚧 诃 凌 伽。

(401) shū shā dá là suō nuó jié là。
输 沙 怛 啰 娑 那 羯 啰。

(402) pí shā yù jiā。
毗 沙 喻 迦。

(403) ā qí ní.wū tuó jiā。
阿 耆 尼.乌 陀 迦。

(404) mò là pí là jiàn duò là。
末 啰 鞞 啰 建 跢 啰。

(405) ā jiā là mì lī duō. dá liǎn bù jiā。
阿 迦 啰 密 唎 咄. 怛 敛 部 迦。

(406) dì lì là zhà。
地 栗 剌 咤。

(407) bì lī sè zhì jiā。
毖 唎 瑟 质 迦。

(408) sà pó nuó jù là。
萨 婆 那 俱 啰。

(409) sì yǐn qié bì.jiē là lī yào chā. dá là chú。
肆 引 伽 弊.揭 啰 唎 药 叉. 怛 啰 刍。

(410) mò là shì. fèi dì shān. suō pí shān。
末 啰 视. 吠 帝 钐. 娑 鞞 钐。

(411) xī dá duō. bō dá là。
悉 怛 多. 钵 怛 啰。

(412) mó hē bá shé lú sè ní shān。
摩 诃 跋 阇 嚧 瑟 尼 钐。

(413) mó hē bō lài zhàng qí lán。
摩 诃 般 赖 丈 耆 蓝。

(414) yè bō tū tuó. shě yù shé nuó。
夜 波 突 陀. 舍 喻 阇 那。

(415) biàn dá lí ná。
辫 怛 篱 拏。

(416) pí tuó yē.pán tán jiā lú mí。
毗 陀 耶.盘 昙 迦 嚧 弥。

(417) dì shū. pán tán jiā lú mí。
帝 殊. 盘 昙 迦 嚧 弥。

(418) bō là pí tuó. pán tán jiā lú mí。
般 啰 毘 陀. 盘 昙 迦 嚧 弥。

(419) duò zhí tuō。
哆 侄 他。

(420) ǎn。
唵。

(421) ā nuó lí。
阿 那 篱。

(422) pí shě tí。
毗 舍 提。

(423) pí là bá shé là tuó lī。
鞞 啰 跋 阇 啰 陀 唎。

(424) pán tuó pán tuó nǐ。
盘 陀 盘 陀 你。

(425) bá shé là.bàng ní pàn。
跋 阇 啰.谤 尼 泮。

(426) hǔ xīn dū lú yin pàn。
虎 昕 都 嚧 瓮 泮。

(427) suō pó hē。
莎 婆 诃。

 阅读文章全部内容  
点击查看
文章点评
相关文章