《金刚经》全文诵读拼音注音

藏家883 关注

收藏于 : 2021-01-04 12:01   被转藏 : 239       转藏到我的文章库

《金刚经》全文诵读拼音注音
香赞
lú xiāng zhà rè      fǎ jiè méng xūn       zhù fó haǐ huì xī yáo wén炉  香   乍  热      法  界  蒙  熏        诸  佛  海 会  悉 遥  闻
suí chù jié xiáng yǘn      chéng yì fāng yīn    zhù fó xiàn quán shēn 随  处   结   祥   云        诚  意  方   殷     诸 佛   现  全   身
ná mó   xiāng yun gaì pú sà mo he sà
南 无     香   云  盖 菩 萨 摩 诃 萨(三称)
ná mó běn shī shì jiā moú ní fó
南 无 本  师  释   迦  牟 尼 佛(三称)
jīn gāng jīng qǐ qǐng
金   刚   经  启  请
jìng kǒu yè zhēn yán
净  口  业  真  言
ong   xiū lì xiū lì     mó hē xiū lì   xiū xiū lì sà pó hē
唵     修 唎  修 唎     摩 诃  修 唎    修  修 唎 萨 婆 诃
jìng sān  yè  zhēn  yán
净   三  业   真    言
ōng suō wā pó  wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn
唵  娑  嚩 婆  嚩 秫  驮 娑  嚩 达 摩 娑 嚩 婆 嚩 秫 度  憾
ān tǔ  dì  zhēn  yán
安 土 地   真    言
ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì weǐ suō pó  hē
南 无 三  满  哆  母  驮 喃  唵  度 噜 度 噜 地  尾  萨 婆  诃
pǔ gōng  yǎng  zhēn  yán
普  供    养    真    言
ong ye ye nang san po wa fa  ri  la  hu
唵  誐 誐   曩  三 婆 缚  袜 日 罗  斛
fèng qǐng bā jīn gāng
奉   请  八  金   刚
fèng qǐng qīng chú zāi jīn gāng      fèng qǐng pì dú jīn gāng
奉    请   青   除  灾  金  刚        奉   请  辟 毒  金  刚
fèng qǐng huáng suí qiú jīn gāng     fèng qǐng bái jing shuǐ jīn gāng
奉    请   黄   随   求  金  刚       奉   请   白   净  水   金  刚
fèng qǐng chì shēng huǒ jīn gāng      fèng qǐng dìng chí zāi jīn gāng
奉    请   赤   声   火  金  刚       奉   请   定    持  灾  金  刚
fèng qǐng zǐ xián jīn gāng            fèng qǐng dà shén jīn gāng
奉    请  紫  贤  金   刚             奉   请   大  神  金   刚
fèng qǐng sì pú sà
奉   请  四  菩 萨
fèng qǐng jīn gāng juàn pú sà       fèng qǐng jīn gāng suǒ pú sà 
奉   请    金  刚   眷  菩 萨       奉    请   金  刚   索 菩 萨 
 
fèng qǐng jīn gāng ài pú sà          fèng qǐng jīn gāng yǔ pú sà
奉    请   金  刚  爱 菩 萨           奉   请   金  刚  语 菩 萨 
fā yuàn wén
发  愿  文
jí shǒu sān jiè zūn    guī yī shí fāng  fó       wǒ jīn  fā hóng yuàn
稽  首   三 界  尊     归  依  十  方   佛       我  今  发  宏   愿
chí cǐ jīn gāng jīng   shàng bào sì zhòng ēn    xià jì sān tú kǔ
持  此  金  刚   经    上    报  四   重  恩    下  济  三 涂 苦
ruò yǒu jiàn wén zhě   xī fā pú tí xīn         jìn cǐ yī bào shēn
若  有  见   闻   者   悉 发 菩 提 心          尽  此 一 报   身
tóng shēng jí lè guó
同    生   极 乐  国
yún hé fán
云 何  梵
yún hé dé cháng shòu     jīn gāng bù  huài  shēn   fù yǐ hé yīn yuán
云  何 得  长   寿       金   刚  不  坏    身     复 以  何 因  缘
dé dà jiān gù lì         yún hé yú cǐ jīng        jiū jìng dào bǐ àn
得 大  坚  固 力         云  何 于 此  经         究   竟   到 彼 岸
yuàn fó kāi wēi  mì      guǎng wéi zhòng shēng shuō
愿   佛 开  微   密       广   为  众    生     说
kai jīng jì
开经偈
wú shàng shèn shēn wēi miào fǎ    bǎi qiān wàn jié nán zāo yù
无 上    甚    深  微  妙   法    百  千   万   劫 难  遭  遇
wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí      yuàn jiě rú lái zhēn shí yì
我 今  见   闻  得 受    持      愿    解  如 来 真   实  义
..............................................................
 ná wú qí yuán huì shàng fó pú sà
 南 无 祗 园  会    上  佛 菩 萨(三称)
******************************************
jīn gāng bō rě bō luó mì jīng
金   刚 般  若 波 罗 蜜  经
yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì
姚秦三藏鸠摩罗什 译
fǎ huì yīn yóu fēn dì yī
法会因由分第一
rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán,yǔ dà bǐ
如  是 我  闻·一  时  佛 在  舍  卫 国·祇 树  给 孤 独 园, 与 大 比
qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù  ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí
丘  众    千  二 百  五 十  人 俱  尔 时  世  尊·食   时·着  衣  持
bō·rù shě wèi dài chéng·qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·hái zhì
钵·入 舍  卫  大  城 ·乞  食·于 其  城    中  ·次第 乞 已·还  至
běn chǔ·fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò ·
 本  处·饭  食  讫· 收  衣 钵·洗 足 已·敷 座  而  坐·
 shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr
 善   现 启   请  分  第 二
shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jí cóng zuò qǐ·piān tǎn yòu
时   长   老  须 菩 提·在  大  众    中  ·即 从 座  起·偏    袒 右
jiān·yòu xīzhuo dì·hé zhǎng gōng jìng·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú 肩 · 右  膝 着  地·合  掌  恭  敬 ·而  白 佛  言·稀 有  世 尊·如
lái shàn hù niàn zhū pú sà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán
 来  善   护  念  诸  菩 萨· 善  付 嘱  诸 菩 萨·世   尊· 善  男
zǐ·shàn nǚ rén·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng
子· 善  女 人· 发 阿耨  多  罗  三  藐   三  菩 提  心·云  何 应
zhù·yún héxiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn  zāi·xū pú tí·rú rǔ
 住· 云 何   降  伏 其  心·佛  言·善 哉   善    哉·须 菩 提·如汝
suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·shàn fù zhǔzhū pú sà·rǔ jīn dì
 所   说·如 来   善 护  念  诸 菩 萨· 善  付 嘱  诸 菩 萨·汝  今谛
tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·fā ā nòu duō luó sān
 听· 当   为  汝  说 · 善  男  子· 善  女 人· 发阿 耨  多  罗  三
miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì
 藐  三 菩 提  心· 应  如 是  住·如 是   降   伏 其 心·唯  然·世
zūn·yuàn yao yù wén·
尊· 愿   乐  欲  闻·
dà chéng zhèng zōng fēn dì sān
大  乘    正  宗    分  第  三
fó gào  xū pú tí·zhū pú  sà mó hē sà·yīng rú shì xiáng fú qí xīn·suǒ
佛 告   须 菩 提·诸  菩  萨 摩 诃 萨·应   如 是   降  伏 其 心·所
yǒu yī qiē zhòng shēng zhī lèi·ruò luǎn shēng·ruò tāi shēng·ruò shī有  一 切   众    生   之  类·若    卵  生   ·若  胎   生  ·若 湿
shēng·ruò huà shēng·ruò yǒu sè·ruò wú sè·ruò yǒu xiǎng·ruò wú xiǎng·
 生 ·若  化  生  ·若  有 色·若 无 色·若  有  想  ·若 无   想 ·
ruò fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng·wǒ jiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù
若  非  有   想   非  无   想 ·我  皆  令  入 无 余 涅  槃 而 灭  度
zhī·rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng·shí wú zhòng shēng
之 ·如 是  灭 度 无  量  无  数无  边   众   生   ·实无  众    生
dé miè dù zhě·hé yǐ gù·xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng
得 灭 度 者·何 以 故·须 菩提·若 菩 萨 有 我  相  ·人   相 · 众
shēng xiāng·shòu zhě xiāng·jí fēi pú sà·
 生    相  · 寿  者    相 ·即 非  菩 萨·
miào xíng wú zhù fēn dì sì
妙    行  无  住  分 第 四
fù cì xū pú tí·pú sà yú fǎ·yīng wú suǒ zhù·xíng yú bù shī·suǒ wèi bù
复 次 须 菩提·菩 萨 于 法· 应 无  所  住· 行  于 布 施 ·所  谓 不
zhù sè bùshī·bù zhù shēng xiāng wèi chù fǎ bù shī·xū pú tí·pú sà yīng
住  色 布施·不  住   声   香   味  触 法 布  施·须 菩 提·菩 萨 应
rú shìbù shī·bù zhù yú xiāng·hé yǐ gù·ruò pú sà bù zhù xiāng bù shī ·qí
如 是 布 施·不  住 于  相 ·何 以 故·若 菩 萨不 住   相  布  施·其
fú dé bù kě sī liang·xū pú tí·yú yì yún hé·dōng fāng xū kōng kě sī liang
福 德不 可思  量  ·须 菩提·于 意 云 何· 东  方  虚  空  可 思  量
fǒu·fú yě·shì zūn·xū pú t·nán xī běi fāng·sì wéi shàng xiàxū kōng·kě
不·不  也·世  尊·须 菩提·南 西 北  方 ·四 维  上   下 虚 空·可
sī liang fuǒ·fú yě·shì zūn·xū pú t·pú sà wú zhù xiāng bù shī·fú dé
思  量   不· 不 也·世  尊·须 菩提·菩 萨 无 住   相   布 施·福 德
yì fù rú shì bù kě sī liang·xū pú tí·pú sà dàn yīng rú suǒ jiào zhù·
亦 复如  是 不 可 思  量  ·须 菩 提·菩 萨 但  应  如  所  教   住·
rú lǐ shí jiàn fēn dì wǔ
如 理 实   见   分 第 五
xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ shēn xiāng jiàn rú lái fǒu·fú yě,shì zūn·bù
须菩 提·于 意 云何·可 以  身   相   见 如 来  不·不 也  世  尊·不
kě yǐshēn xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō shēn xiāng·jí
可以  身   相  得  见  如 来 ·何 以故·如 来   所 说   身    相 ·即
fēi shēn xiāng·fó gào xū pú tí·fán suǒ yǒu xiāng·jiē shì xū wàng·
非  身    相  ·佛  告 须 菩 提·凡   所  有   相 ·皆  是  虚  妄·
ruò jiàn zhū xiāng fēi xiāng·jí jiàn rú lái·
若   见  诸   相   非   相  ·则  见  如  来·
zhèng xìn xī yǒu fēn dì liù
正   信  稀  有  分 第 六
xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng shēng·dé wén rú shì yán shuō
须 菩提 白  佛 言 ·世  尊 ·颇 有  众     生 ·得 闻  如 是  言   说
zhāng jù·shēng shí xìn fú·fó gào xū pú t·mò zuò shì shuō·rú lái miè
章    句· 生    实  信 不·佛 告 须 菩提·莫 作  是   说 ·如 来  灭
hòu·hòu wǔ bǎi suì·yǒu chí jiè xiū fú zhě·yú cǐ zhāng jù·néng shēng
后 ·后  五 百  岁 ·有  持  戒  修 福  者·于 此  章   句·能   生
xìn xīn·yǐ cǐ wéi shí·dāng zhī shì rén·bù yú yī fó èr fó sān sì wǔ fó
信   心·以 此 为  实· 当   知  是  人·不 于 一 佛 二佛 三  四 五佛
ér zhǒng shàn gēn·yǐ yú wú liàng qiān wàn fó suǒ·zhǒng zhū shàn gēn·
而   种  善   根 ·已 于 无  量   千   万 佛 所 · 种   诸  善   根·
wén shìzhāng jù·nǎi zhì yī niàn shēng jìng xìn zhě·xū pú tí·rú lái xī
闻  是  章   句·乃  至 一  念   生    净  信  者·须 菩 提·如 来 悉
zhī xī jiàn·shì zhū zhòng shēng·dé rú shì wú liàng fú dé·hé yǐ gù·shì
知  悉  见·是   诸   众   生 ·得  如 是 无  量  福 德·何 以故·是
zhū zhòng shēng·wú fù wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě
诸   众   生  ·无 复 我  相  ·人   相  ·众    生    相   ·寿  者
xiāng·wú fǎ xiāng·yì wú fēi fǎ xiāng·hé yǐ gù·shì zhū zhòng shēng·ruò
 相  ·无 法 相  ·亦 无 非 法  相 ·何 以 故·是  诸  众    生 · 若
xīn qǔ xiāng·jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·ruò qǔ fǎ xiāng·jí
心  取  相  ·则为  着   我 人   众   生   寿  者   若 取 法  相 ·即
zheuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·hé yǐ gù·ruò qǔ fēi fǎ xiāng·jí zhuo
 着   我 人   众   生    寿  者·何 以 故·若  取 非 法  相  ·即 着

 
wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì gù bù yīng qǔ fǎ·bù yīng qǔ fēi fǎ·
我 人   众    生    寿   者·是  故 不  应  取 法·不 应   取 非 法·
yǐ shì yì gù·rú lái cháng shuō·rǔ děng bǐ qiū·zhī wǒ shuō fa·rú fá
以 是  义 故·如  来  常   说  ·汝  等 比  丘 ·知 我  说  法·如 筏
yù zhě·fǎ shàng yīng shě·hé kuàng fēi fǎ·
喻  者·法  尚    应   舍·何   况  非  法·
wú dé wú shuō fēn dì qī
无 得 无  说  分  第 七
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yē·
须 菩 提·于 意 云 何·如  来 得 阿 耨 多  罗  三  藐   三  菩 提耶·
rú lái yǒu suǒ shuō fa yē·xū pú tí yán·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·wú yǒu
如 来  有  所  说  法耶·须 菩 提 言 ·如 我 解 佛 所   说 义·无  有
dìng fǎ·míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·yì wú yǒu dìng fǎ·rú lái
 定  法·名  阿 耨 多  罗  三  藐   三 菩 提·亦无  有  定  法·如 来
kě shuō·hé yǐ gù·rú lái suǒ shuō fa·jiē bù kě qǔ·bù kě shuō·fēi
可   说 ·何 以 故·如 来  所   说  法·皆  不 可 取·不 可  说 ·非
fǎ·fēi fēi fǎ·suǒ yǐ zhě hé·yī qiē xián shèng·jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu
法·非  非  法·所 以  者 何·一 切  贤   圣  ·皆  以 无 为 法 而 有
chā bié·
 差 别·
yī fǎ chū shēng fēn dì bā
依 法 出   生   分 第 八
xū pú tí·yú yì yún hé·ruò rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ
须 菩 提·于 意 云 何 ·若  人  满  三   千 大  千  世  界 七  宝·以
 yòng bù shī·shì rén suǒ dé fú dé·nìng wéi duō bù·xū pú tí yán·shèn
用布施·是人所得福德·宁为多不·须菩提言·甚
duō·shì zūn·hé yǐ gù·shì fú dé·jí fēi fú dé xìng·shì gù rú lái shuō
多 ·世  尊 ·何 以故·是  福 德·即 非  福德  性 ·是  故 如 来  说
fú dé duō·ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·shòu chí nǎi zhì sì jù jì
福 德 多 ·若  复 有  人 ·于 此  经   中  ·受   持  乃  至 四 句 偈
děng·wéi tā rén shuō·qí fú shèng bǐ·hé yǐ gù·xū pú tí·yī qiē zhū fó·
 等 ·为  他 人  说 ·其 福  胜  彼·何 以故·须 菩提·一  切 诸 佛·
jí zhū fó ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ·jiē cóng cǐ jīng chū·xū及 诸  佛阿 耨  多  罗 三   藐   三 菩 提 法·皆  从  此  经  出·须
pú tí·suǒ wèi fó fǎ zhě·jí fēi fó fǎ·
菩 提· 所 谓  佛 法  者·即  非 佛 法·
yī xiāng wú xiāng fēn dì jiǔ
一   相  无   相   分  第 九
xū pú tí·yú yì yún hé·xū tuó huán néng zuò shì niàn·wǒ dé xū tuó huán
须 菩 提·于 意 云 何·须 陀   洹   能  作  是  念 ·我 得 须 陀  洹
guǒ fǒu·xū pú tí yán·fù yě·shì zūn·hé yǐ gù·xū tuó huán míng wéi rù
果  不 ·须菩 提  言·不 也·世  尊 ·何以 故·须  陀  洹   名  为 入
liú·ér wú suǒ rù·bù rù sè shēng xiāng wèi chù fǎ·shì míng xū tuó huán·
流 ·而无  所 入·不入 色  声    香   味 触  法·是  名  须 陀  洹·
xū pú tí·yú yì yún hé·sī tuó hán néng zuò shì niàn·wǒ dé sī tuó hán
须 菩 提·于 意 云  何·斯  陀 含   能  作  是  念  ·我 得 斯 陀  含
guǒ fǒu·xū pútí yán·fù yě·shì zūn·hé yǐ gù·sī tuó hán míng yī wǎng
果  不 ·须 菩提 言 ·不 也·世  尊·何 以 故·斯  陀 含  名  一  往
lái·ér shíwú wǎng lái·shì míng sī tuó hán·xū pú tí·yú yì yún hé·e
来 ·而 实 无  往  来 ·是  名   斯 陀  含·须 菩 提·于 意 云 何·阿
nà hán néng zuò shì niàn·wǒ dé e nà hán guǒ fǒu·xū pú tí yán·fù yě·shì
那 含  能  作  是  念 ·我 得阿那 含  果 不 ·须 菩 提 言·不 也·世
zūn·hé yǐ gù·e nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·shì gù míng
尊 ·何 以 故·阿那 含  名   为 不  来 ·而 实 无 不  来·是   故 名
e nà hán·xū pú tí·yú yì yún hé·e luó hàn néng zuò shì niàn·wǒ dé e
阿那 含 ·须 菩 提·于 意 云  何·阿 罗 汉  能   作  是  念  ·我得阿
luó hàn dào fǒu·xū pú tí yán·fù yě·shìzūn·hé yǐ gù·shí wú yǒu fǎ·míng
罗 汉  道 不 ·须 菩提 言 ·不 也·世 尊·何 以 故·实 无 有 法· 名
 ā luó hàn·shìzūn·ruò e luó hàn zuò shì niàn·wǒ dé e luó hàn dào·
 阿罗  汉 ·世 尊 ·若 阿 罗  汉  作  是  念  ·我 得阿 罗  汉  道·
jí wéi zhuo wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·shì zūn·fó shuō wǒ dé wú zhèng
即 为  着  我 人  众     生   寿  者 ·世  尊 ·佛  说  我 得无  诤
sān mèi·rén zhōng zuì wéi dì yī·shì dì yī lí yù e luó hàn·shì zūn·wǒ
三  昧 ·人  中   最  为 第  一·是 第 一 离 欲阿 罗 汉 ·世   尊·我
bù zuòshì niàn·wǒ shì lí yù e luó hàn·shì zūn·wǒ ruò zuò shì niàn·wǒ
不 作 是  念 ·我 是  离 欲阿 罗 汉 · 世 尊 ·我 若  作  是  念 ·我
dé e luó hàn dào·shì zūn zé bù shuō xū pú t·shì yào a lán  nà xíng zhě·
得阿 罗  汉 道 ·世  尊 则 不  说  须菩提·是 乐  阿 兰  那  行  者·
yǐ xū pú tí shí wú suǒ xíng·ér míng xū pú tí·shì yào ā lán nà xíng·
以 须 菩 提 实  无 所  行  ·而  名  须 菩 提·是  乐 阿 兰 那  行·
zhuāng yán jìng tǔ fēn dì shí
庄     严   净  土 分  第 十
fó gào xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái xī zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ yǒu
佛 告 须 菩 提·于 意 云  何·如 来  昔 在  然  灯  佛  所·于 法 有
suǒ dé fǒu·fù yě·shì zūn·rú lái zài rán dēng fó suǒ·yú fǎ shí wú suǒ
所  得 不 ·不也·世  尊 ·如 来  在  然  灯  佛 所 ·于 法 实 无 所
dé·xū pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhuāng yán fó tǔ fǒu·fù yě·shì zūn·hé
得·须 菩提·于 意 云 何·菩 萨  庄   严  佛 土 不·不也·世  尊·何
yǐ gù·zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·
以 故· 庄    严  佛 土  者·即 非   庄     严·是   名   庄    严·
shì gù xū pú tí·zhū pú sà mó hē sà·yīng rú shì shēng qīng jìng xīn·bù
是  故 须 菩 提·诸 菩 萨 摩 诃 萨·应  如 是    生  清    净  心·不
yīng zhù sè shēng xīn·bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·
应   住  色  生    心·不  应  住    声   香    味  触 法   生   心·
yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn·xū pú tí·pì rú yǒu rén·shēn rú xū mí
应   无 所  住  而 生   其  心·须 菩 提·譬 如 有  人 ·身  如  须弥
shān wáng·yú yì yún hé·shì shēn wéi dà fǒu·xū pú tí yán·shèn dà·shì
山    王 ·于意  云 何·是  身   为 大 不 ·须 菩提  言·甚  大 ·世
zūn·hé yǐ gù·fó shuō fēi shēn·shì míng dà shēn·
尊 ·何 以 故·佛 说   非  身  ·是  名   大  身·
wú wéi fú shèng fēn dì shí yī
无  为  福   胜   分 第  十 一
‘xū pú tí!rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù,rú shì shā děng héng hé,
‘须 菩 提!如  恒  河  中   所  有  沙  数 ,如 是  沙  等   恒  河,
yú yì yún hé?shì zhū héng hé shā,nìng wéi duō fǒu?’ xū pú tí yán:
于 意 云  何?是  诸   恒  河  沙,宁   为  多   不?’ 须 菩 提 言:
‘shèn duō。shì zūn!dàn zhū héng hé ,shàng duō wú shù,hé kuàng qíshā?’
‘甚   多。世  尊!但  诸  恒  河,尚    多  无 数,何  况   其沙?’
‘xū pú tí!wǒ jīn shí yán gào rǔ,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,
 ‘须 菩提!我  今  实 言   告 汝,若  有   善  男  子、善   女 人,
yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè,yǐ yòng
以七  宝  满  尔  所 恒   河 沙  数  三  千   大 千   世  界,以 用
bù shī,dé fú duō fǒu?’ xū pú tí yán:‘shèn duō 。shì zūn!’fó gào
布 施 ,得 福 多  不?’  须 菩提  言:‘甚    多。  世  尊!’佛 告
xū pútí:‘ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén ,yú cǐ jīng zhōng,nǎi zhì shòu
须 菩提:‘若  善   男 子、善   女 人 , 于此  经   中  ,乃  至  受
chí sìjù jì děng,wéi tā rén shuō,ér cǐ fú dé,shèng qián fú dé。’
持  四句 偈  等 ,为  他 人   说 ,而 此 福 德,胜     前  福 德。’
zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr
尊   重    正   教   分 第 十 二
fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·dāng zhī cǐ
复 次 须 菩 提·随   说  是   经 ·乃   至 四 句 偈  等 · 当   知 此
chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ
处 ·一 切  世  间    天  人  阿 修  罗·皆   应   供   养 ·如 佛 塔
miào·hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí、dú sòng·xū pú tí·dāng zhī
庙  ·何  况    有 人 ·尽  能   受   持   读 诵 ·须 菩 提·当   知
shì rén·chéng jiùzuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ·ruò shì jīng diǎn suǒ
是  人 ·成    就 最   上   第 一 稀 有  之  法·若  是   经  典   所
zài zhī chù·jíwéi yǒu fó·ruò zūn zhòng dì zǐ·
在   之 处 ·即 为 有  佛·若  尊   重   弟 子·
rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān  
如 法  受   持  分 第  十  三
ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún
尔 时  须 菩 提 白  佛 言 ·世   尊·当   何 名   此 经  ·我 等   云
 hé fèng chí·fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó
何  奉   持 ·佛 告  须 菩 提·是  经   名   为   金 刚   般若  波 罗
mì·yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·fó shuō
蜜·以 是  名   字·汝 当   奉   持 ·所 以  者 何 ·须 菩 提·佛 说
bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·shì míng bō rě bō luó mì·xū pú
般 若 波  罗蜜 ·即 非 般 若 波 罗 蜜 ·是  名  般 若 波 罗 蜜 ·须菩
tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·xū pú tí bái fó yán·shì
提·于意  云 何 ·如 来  有  所  说   法 不·须 菩 提 白 佛  言 ·世
zūn·rú lái wú suǒ shuō·xū pú tí·yú yì yún hé·sān qiān dà qiān shì
尊 ·如 来 无  所  说  ·须 菩 提·于 意 云  何·三   千  大 千   世
jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō fǒu·xū pú tí yán·shèn duō。shì zūn·
界 ·所  有  微  尘 ·是  为  多 不 ·须 菩提 言 ·甚   多· 世 尊·
xū pú tí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·
须 菩 提·诸  微   尘 ·如  来  说  非  微  尘  ·是  名    微  尘·
rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·xū pú tí·yú yì yún
如 来   说  世  界 ·非  世  界·是  名   世  界 ·须 菩 提·于 意 云
hé·kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·fù yě·shì zūn·bù kě yǐ sān
何·可 以 三  十 二  相    见  如  来 不·不 也·世  尊·不  可 以 三
shí èr xiāng dé jiàn rú lái·hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí
十  二  相   得 见  如  来·何 以 故·如 来  说    三 十  二  相 ·即
shì fēi xiāng·shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ
是  非   相  ·是   名   三 十 二   相 ·须 菩 提·若  有  善   男 子
shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·ruò fù yǒu rén·yú cǐ
善   女 人·以 恒   河  沙  等  身   命  布 施 ·若  复 有 人 ·于 此
jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·wéi tā rén shuō qí fú shèn
经    中  ·乃  至  受   持  四 句 偈  等 ·为  他 人  说   其 福 甚
duō·
多·
lí xiāng jì miè fēn dì shí sì 
离  相   寂  灭  分 第  十 四
ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·tì lèi bēi qì·ér bái
尔 时 须 菩 提·闻   说  是  经 ·深   解  义 趣·涕 泪 悲  泣·而 白
fó yán·xī yǒu!shì zūn·fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·wǒ cóng xī
佛 言 ·稀  有  世  尊· 佛  说 如  是  甚   深   经   典 ·我 从  昔
lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·shì zūn·ruò fù yǒu
来 · 所 得 慧  眼·未   曾  得 闻 如 是  之  经 · 世  尊·若  复 有
rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì
人 ·得 闻 是   经 ·信  心  清   净 ·则  生  实   相  ·当   知  是
rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì
人 ·成    就  第一  稀 有  功  德·世  尊 ·是  实   相   者 ·即 是
fēi xiāng·shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·wǒ jīn dé wén rú
非   相  ·是  故 如 来  说   名   实  相  ·世  尊 ·我 今  得 闻 如
shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·ruò dāng lái shì·hòu wǔ
是   经  典 ·信   解  受  持 ·不 足 为 难 ·若  当   来  世 ·后 五
bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén
百  岁 ·其 有  众    生   ·得 闻  是  经 ·信  解  受   持 ·是  人
zé wéi dì yī xī yǒu·hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng
即 为 第 一 稀 有 ·何以 故·此 人 无 我  相  ·无  人 相·无 众 生
xiāng·shòu zhěxiāng·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiāng jí shì fēi xiāng·rén xiāng
相   ·无 寿 者  相 ·所 以 者 何·我  相   即  是 非  相  ·人  相
zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·hé yǐ gù·lí yī qiē
众      生   相   寿   者   相 ·即 是   非  相  ·何 以 故·离 一 切
zhū xiāng·zé míng zhū fó·fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·ruò fù yǒu
诸   相  ·即  名  诸  佛·佛  告 须 菩 提·如  是 如  是·若  复  有
rén·déwén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·dāng zhī shì rén·shèn wéi xī
人 ·得闻  是  经 ·不  惊  不 怖 不 畏· 当   知 是  人 · 甚  为 稀
yǒu·hé  yǐ gù·xū pú tí·rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō
有 ·何  以 故·须 菩 提·如 来  说   第 一 波 罗 蜜 ·即 非  第 一波
luó mì·shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·rú lái shuō
罗 蜜 ·是  名  第 一 波 罗 蜜·须 菩 提·忍 辱 波  罗 蜜·如 来  说
fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·xū pú tí·rú
非  忍  辱 波 罗 蜜·是   名  忍  辱 波  罗 蜜·何以 故·须 菩 提·如
wǒ xī wéi gēlì wáng gē jié shēn tǐ·wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiāng·wú rén
我 昔 为  歌利  王  割 截  身   体·我 于 尔  时·无 我  相  ·无  人
xiāng·wú zhòng shēng xiāng·wú shòu zhě xiāng·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī
相   ·无  众   生    相   ·无 寿   者   相 ·何 以 故·我 于 往  昔
jié jié zhī jiě shí·yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě
 节  节 支  解 时·若  有 我 相·人  相   ·众    生    相  ·寿   者
xiāng·yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò
相   ·应    生   嗔   恨·须 菩 提·又   念  过 去 于 五 百  世 ·作
rěn rǔxiān rén·yú ěr suǒ shì·wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng
忍  辱 仙  人 ·于尔 所   世·无 我 相   ·无 人  相   ·无 众   生
xiāng·wúshòu zhě xiāng·shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·fā
相   ·无 寿  者  相   ·是 故 须 菩 提·菩萨 应   离 一 切  相  ·发
ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·bù yīng
阿耨  多  罗 三   藐   三 菩 提 心 ·不  应  住 色  生    心·不   应
zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn
 住   声   香  味   触 法  生  心  ·应    生  无  所 住  心 ·若  心
yǒu zhù·jí wéi fēi zhù·shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·xū
有  住 ·即 为 非  住·是  故佛 说  菩 萨 心 ·不 应   住色 布 施·须
pútí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·rú lái
菩提·菩 萨 为 利  益一  切   众   生   故·应   如  是 布 施·如  来
shuō yīqiē zhū  xiāng·jí shì fēi xiāng·yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí
说   一 切 诸    相 · 即 是 非   相  ·又   说 一  切  众     生·即
fēi zhòng shēng。xū pú tí·rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù
非   众   生 · 须 菩提·如 来 是  真  语 者·实  语 者·如 语 者·不
kuáng yǔ zhě·bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí
诳    语  者·不异 语  者·须 菩 提·如 来  所  得 此 法·此法 无 实
wú xū·xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·rú rén rù ān·zé
无 虚·须 菩 提·若 菩 萨 心  住 于 法 而 行  布 施 ·如 人  入暗·即
wú suǒ jiàn·ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·rú rén yǒu mù·rì
无 所   见 ·若  菩 萨  心 不 住  法 而  行  布 施 ·如人   有 目·日
guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu
光    明   照 · 见   种    种  色·须 菩 提·当   来 之  世 ·若  有
shàn nán zǐ shàn nǚ rén·néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái
善   男  子  善  女 人·能   于 此 经    受  持 读  诵 ·即 为  如 来
yǐ fó zhì huì·xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·jiē dé chéng jiù wú liàng
以 佛 智 慧 ·悉  知 是  人·悉  见  是  人 ·皆  得  成   就 无  量
wú biān gōng dé·
无  边   功  德·
chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ
持  经   功  德  分 第 十 五
xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·chū rì fēn yǐ héng hé shā děng
须 菩 提·若 有   善   男 子 善  女  人·初 日  分 以 恒   河 沙  等
shēn bù shī·zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·hòu rì fēn
身    布施·  中   日 分 复 以  恒  河 沙  等   身  布  施·后  日 分
yì yǐhéng hé shā děng shēn bù shī·rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ
亦 以 恒 河 沙  等   身  布 施·如  是 无  量   百  千  万 亿  劫·以
shēn bù shī·ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng
身   布 施·若  复  有 人  闻 此  经   典 ·信   心不  逆·其 福  胜
bǐ·hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·xū pú tí·yǐ yào
彼·何  况   书  写  受   持 读 诵 ·为  人  解  说 ·须 菩 提·以 要
yán zhī·shìjīng yǒu bù kě sī yì·bù kě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú
言  之·是  经   有 不 可 思 议·不可  称    量  ·无  边  功  德·如
lái wéi fā dàchéng zhě shuō·wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·ruò yǒu rén
来  为  发大  乘  者  说 ·为   发 最  上    乘   者  说 ·若  有  人
néng shòu chídú sòng·guǎng wèi rén shuō·rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn
能    受  持 读 诵 ·广    为  人  说 ·如  来 悉  知  是 人 ·悉  见
shì rén·jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān·bùkě sī
是  人 ·皆 得   成   就 不可   量 ·不 可  称  ·无  有  边 ·不 思
Yì gōng dé·rú shì rén děng·jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo
议 功   德·如 是 人   等 ·即  为 荷 担  如 来 阿 耨  多  罗 三  藐
sān pú tí·hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě·zhe wǒ jiàn·rén
三  菩 提·何 以 故·须 菩 提·若  乐  小   法  者·着  我  见 ·人
jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu
见  ·众     生    见 ·寿   者  见 ·则 于 此  经 ·不  能  听   受
dú sòng·wèi rén jiě shuō·xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng·yī 
读  诵·为  人  解  说 ·须  菩提·在  在  处  处·若  有 此  经 ·一
qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ·zé
切  世  间   天  人 阿 修  罗·所  应   供   养  ·当   知  此 处·则
wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào·yǐ zhū huá xiāng ér sàn
为  是  塔·皆   应  恭   敬 ·作  礼 围   绕·以  诸 华   香   而 散
qí chǔ·
其  处·
néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù
能   净   业  障   分  第  十  六
fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng·ruò
复 次 须 菩 提·善   男  子  善  女 人· 受   持  读 诵  此   经·若
wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·yǐ jīn shì
为   人  轻   贱 ·是  人   先  世  罪  业·应    堕恶  道·以 今  世
rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·dāng dé ā nòu duō luó
人   轻  贱  故·先   世  罪  业·则 为  消  灭 ·当   得阿 耨  多 罗
sān miǎo sān pú tí xū pú tíwǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié yú rán
三   藐   三菩 提·须菩提·我念    过 去 无  量  阿 僧  祇  劫·于 然
dēng fó qián dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó·xī jiē gōng
灯   佛 前·得 值  八 百  四  千  万  亿 那 由 他  诸 佛·悉 皆   供
yǎng chéng shì·wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì·néng shòu
养   承    事·无  空   过  者·若  复 有  人·于 后 末  世· 能   受
chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng
持   读  诵  此  经 ·所  得  功  德·于 我 所    供 养   诸  佛  功
dé bǎi fēn bù jí yī·qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng
德 百 分  不 及 一·千    万 亿  分·乃  至   算  数 譬 喻 所 不  能
jí·xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì·yǒu shòu chí
及·须 菩 提·若   善  男  子  善  女  人·于 后 末  世·有  受    持
dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě·huò yǒu rén wén·xīn
读 诵   此  经·所  得  功 德·我  若 具  说  者·或   有 人  闻· 心
jé kuáng luàn·hú yí bù xìn xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·
即  狂    乱 ·狐 疑 不信·须 菩 提·当   知  是  经  义 不 可 思议·
guǒ bào yì bù kě sī yì·
果  报  亦 不 可 思 议·
jiū jìng wú wǒ fēn dì shí qī
究  竟  无 我  分 第  十 七
ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā ā nòu
尔 时  须 菩 提 白  佛 言 ·世  尊 · 善  男  子  善  女 人 ·发阿 耨
duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·yún hé xiáng fú  qí xīn·fó
多  罗  三 藐   三 菩提 心·云  何 应   住·云 何  降   伏  其 心·佛
gào xūpú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú
告  须菩 提·善   男  子  善  女 人   发阿 耨  多  罗  三  藐   三 菩
tí zhě·dāng shēng rú shì xīn·wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù
提 者 ·当    生   如是  心 ·我 应   灭 度 一 切   众     生·灭  度
yī qiē zhòng shēng yǐ·ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù·xū
一 切   众  生   已·而无  有 一 众    生   实  灭 度 者·何以 故  须
pútí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng
菩提·若  菩萨 有  我 相 ·人   相 ·   众   生    相  ·寿  者  相·
zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fā ā nòu duō luó
即 非  菩 萨·所  以 者  何·须 菩 提·实  无 有  法·发阿 耨   多 罗
sān miǎo sān pú tí xīn zhě·xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng
三   藐   三 菩 提     者 ·须 菩 提·于 意 云  何·如 来  于 然  灯
fó suǒ·yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu·fú yě·shì zūn·rú
佛  所·有  法得阿 耨  多 罗  三  藐   三 菩 提 不·不 也·世  尊·如
wǒ jiě fó suǒ shuō yì·fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó
我  解 佛  所  说 义 ·佛 于 然  灯  佛 所 无  有  法 得阿 耨 多   罗
sān miǎo sān pú tí·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·rú
三  藐   三  菩 提·佛  言·如 是  如 是·须 菩 提·实   无 有 法·如
lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·ruò yǒu fǎ·rú lái dé
来  得阿 耨  多  罗  三  藐  三  菩提·须 菩 提·若  有  法·如 来 得
ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě·rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ
阿耨  多  罗  三 藐   三 菩 提 者 ·然   灯 佛 则 不 与 我 受  记·汝
yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ·dé ā
于  来  世·当   得  作 佛·号  释  迦  牟  尼·以 实  无 有 法·得阿
nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì
耨   多 罗  三  藐  三  菩提·是  故 然   灯 佛 与 我  受 记·作  是
yán·rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù·rú lái
言 ·汝 于来  世 · 当  得  作佛·号   释  迦  牟 尼·何 以 故·如 来
zhě·jí zhū fǎ rú yì·ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo
者· 即 诸  法 如 义·若   有 人  言·如 来 得 阿 耨  多  罗  三  藐
sān pú tí·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú
三 菩  提·须菩 提· 实 无  有 法·佛 得阿 耨  多  罗  三  藐   三 菩
tí·xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·yú shì zhōng
提·须 菩 提·如来  所 得 阿耨   多 罗  三 藐   三 菩 提·于 是   中
wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ·jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ
无 实 无  虚·是 故 如 来  说   一 切 法·皆  是  佛 法·须菩 提·所
yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ·shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì
言  一 切 法  者·即 非  一  切 法·是  故  名 一 切  法·须 菩提·譬
rú rén shēn cháng dà·xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng
如 人  身   长   大 ·须菩 提  言·世  尊 ·如 来   说  人  身    长
dà·jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì·ruò
大·即为   非 大  身 ·是   名  大  身·须 菩 提·菩 萨亦 如  是·若
zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng·jí bù míng pú sà·hé
作  是   言·我  当  灭  度 无  量    众     生 ·即不  名  菩 萨·何
yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà·shì gù fó shuō yī qiē fǎ·wú
以 故·须菩提·实  无 有 法·名   为 菩 萨·是  故佛  说 一 切 法·无
wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xū pú tí·ruò pú sà zuò shì
我·无 人 ·无  众    生  ·无  寿   者·须 菩 提·若  菩 萨  作 是
yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ·shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō
言 ·我 当   庄     严 佛 土·是  不  名  菩 萨·何 以 故·如 来  说
zhuāng yán fó tǔ zhě·jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí·
庄     严 佛 土 者 ·即 非  庄     严·是    名   庄   严 ·须 菩提·
ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà·
若  菩 萨  通  达 无 我 法 者 ·如 来    说  名   真   是  菩 萨·
yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā
一 体  同   观  分  第  十 八
xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fuǒ·rú shì·shì zūn·rú lái
须 菩 提·于 意 云 何·如  来  有 肉  眼  不 ·如 是 ·世  尊·如 来
yǒu ròu yǎn·xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fuǒ·rú shì·shì
有  肉  眼 ·须 菩提·于意  云 何·如 来  有   天  眼 不 ·如 是·世
zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fuǒ·rú
尊·如   来 有  天  眼·须 菩提·于 意 云 何·如 来  有 慧  眼 不·如
shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ
是 ·世  尊 ·如 来  有  慧  眼 ·须 菩提·于 意 云  何·如 来  有 法
yǎn fuǒ·rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·xū pú tí·yú yì yún hé·rú
眼   不·如 是· 世  尊·如  来  有  法 眼·须 菩 提·于 意 云 何·如
lái yǒu fó yǎn fuǒ·rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·xū pú tí·yú yì
来   有 佛 眼  不 ·如 是·世  尊 ·如  来  有 佛  眼·须 菩提·于 意
yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā·fó shuō shì shā fuǒ·rú shì·shì
云 何 ·如 恒   河  中   所  有  沙 ·佛 说   是  沙  不·如  是·世
zūn·rú lái shuō shì shā·xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ
尊· 如 来  说  是   沙·须 菩 提·于意  云 何·如 一  恒 河   中  所
yǒu shā·yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·fó
有   沙·有  如 是 沙  等    恒 河·是   诸  恒  河 所 有  沙  数·佛
shì jiè rú shì·nìng wéi duō fuǒ·shèn duō·shì zūn·fó gào xū pú tí·ěr
世  界  如 是·宁   为  多  不 ·甚   多·世   尊·佛  告 须菩 提·尔
suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī·hé
所  国 土  中 · 所  有  众   生  ·若  干   种  心 ·如 来 悉 知·何
yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě
以 故·如 来  说   诸  心·皆  为  非  心·是  名   为  心·所  以者
hé·xū pú tí·guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù
何·须 菩 提·过  去 心  不可 得·现   在  心  不可 得·未  来   心不
kě dé·
可 得·
fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ
法 界  通  化   分  第 十  九
xū pú tí·yú yì yún hé·ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·yǐ
须 菩提·于 意 云 何·若  有  人  满 三  千  大  千  世  界 七 宝·以
yòng bùshī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·rú shì·shì zūn·
用    布施·是  人  以 是  因   缘 ·得 福  多  不·如  是·世   尊·
cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·ruò fú dé yǒu shí·rú
此 人  以 是  因   缘 ·得 福 甚   多·须菩 提·若   福 德 有  实·如
lái bù shuō dé fú dé duō·yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·
来   不  说  得 福 德  多·以 福 德 无 故·如 来   说  得 福 德 多·
lí sè lí xiāng fēn dì èr shí
离 色 离  相   分 第 二  十
xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu·fú yě·shì zūn·rú
须 菩提·于 意 云 何·佛 可以 具 足 色 身  见   不·不 也·世  尊·如
lái bù yīng yǐjù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·rú lái shuō jù zú sè shēn·jí
来  不 应  以具 足 色 身   见 ·何 以 故·如 来  说  具 足 色 身 ·即
fēi jù zú sè shēn·shìmíng jù zú sè shēn·xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái
非  具 足色  身 ·是  名  具 足 色  身·须 菩 提·于 意 云 何 ·如 来
kě yǐ jù zú zhūxiāng jiàn fǒu·fú yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú
可 以 具 足 诸  相   见   不 ·不 也·世  尊 ·如 来 不  应   以 具足
zhū xiāng jiàn·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xiāng jù zú·jí fēi zhū xiāng
诸  相    见  ·何 以 故·如 来   说  诸   相  具 足·即  非 诸  相
jù zú· shìmíng zhū xiāng jù zú
具  足·是 名   诸   相   具  足·
fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī
非  说   所   说   分 第 二  十 一
xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò
须 菩 提·汝 勿 谓 如  来  作 是  念  ·我  当  有  所  说  法·莫 作
shì niàn·hé yǐ gù·ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó·
是   念 ·何 以 故·若  人  言  如 来  有  所  说  法·即为  谤  佛·
bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·wú fǎ kě shuō·shì míng
不  能  解 我 所  说  故·须 菩提·说  法  者 ·无 法可  说 ·是  名
shuō fa·ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·pō yǒu zhòng
说   法·尔  时 慧   命  须 菩 提 白  佛  言·世   尊·颇  有   众
shēng·yú wèi lái shì·wén shuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·fó yán·xū pú
 生  ·于 未  来  世·闻   说  是  法·生    信  心  不·佛 言·须 菩
tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·xū pú tí·zhòng
提·彼  非   众   生  ·非  不   众    生 ·何 以 故·须 菩 提·  众
shēng zhòng shēng zhě·rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·
生     众    生  者 ·如 来  说  非  众     生 ·是   名   众   生·
wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr
无 法 可 得  分 第 二  十 二
xū pú tí bái fó yán·shì zūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·wéi
须 菩 提 白 佛 言 ·世  尊 ·佛得 阿耨  多  罗 三   藐  三 菩 提·为
wú suǒdé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo
无 所得 耶·佛 言 ·如 是 如 是 ·须 菩 提·我于阿 耨  多 罗  三  藐
sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·shì míng ā nòu duō luó sān miǎo
三 菩  提·乃  至 无 有  少   法 可 得·是  名  阿 耨  多 罗  三  藐
sān pú tí
三  菩 提·
jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān
净  心  行   善  分  第 二 十  三
fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·shì míng ā nòu duō luó
复 次须  菩提·是  法  平   等 ·无 有  高  下· 是  名 阿 耨  多  罗
sān miǎo sān pú tí·yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū
三   藐  三 菩 提 ·以无  我·无 人·无   众    生 ·无  寿   者· 修
yī qiē shàn fǎ·zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·suǒ yán
一 切  善  法·则 得阿 耨  多  罗 三  藐   三 菩 提·须 菩 提·所 言
shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn fǎ· shì míng shàn fǎ·
善   法  者·如 来   说  即 非  善   法· 是   名  善   法·
fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì
福 智 无 比  分 第 二 十  四
xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng·suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng·
须 菩提·若  三   千 大 千   世  界  中 · 所 有  诸  须弥  山   王·
rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī·ruò rén yǐ cǐ bō rě bō
如 是   等  七 宝  聚·有  人  持   用  布  施·若  人  以 此 般若 波
luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú
罗  蜜  经·乃  至  四 句偈   等· 受  持  读 诵 ·为  他 人   说·于
qián fú dé·bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì
 前  福 德·百   分 不 及 一·百   千   万 亿  分·乃  至  算   数 譬
yù suǒ bù néng jí
喻  所 不  能  及·
huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ
化 无 所   化  分 第 二 十  五
xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn·wǒ dāng dù
须 菩 提·于 意  云 何·汝  等  勿 谓  如 来  作  是  念  ·我 当  度
zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·shí wú yǒu zhòng shēng
 众   生  ·须 菩提·莫 作  是   念 ·何以 故·实  无  有   众   生
rú lái dù zhě·ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·rú lái jí yǒu wǒ rén
如  来 度 者 ·若  有   众     生  如  来 度 者· 如  来 即 有  我 人
zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí·rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ·ér
 众    生   寿  者·须 菩 提·如 来  说   有 我 者·即  非 有 我·而
fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě·rú lái shuō zé fēi
凡  夫  之 人  以 为  有  我·须 菩提· 凡  夫 者 ·如 来  说   即 非
fán fū·shì míng fán fū·
 凡 夫·是  名   凡  夫·
fǎ shēn fēi xiāng fēn dì èr shí liù
法 身   非  相    分 第 二 十  六
xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái fǒu·xū pú
须 菩 提·于 意 云  何·可 以  三 十  二   相   观  如  来  不·须 菩
tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·fó yán·xū pú tí·
提 言 ·如 是 如 是·以  三 十 二  相    观  如 来·佛 言 ·须 菩提·
ruò yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái zhě·zhuǎn lún shèng wáng jí shì rú
若  以  三 十 二  相    观  如 来  者 ·  转  轮    圣   王·即 是 如
lái xū pú tí bái fó yán·shì zūn rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·bù yīng yǐ sān
来·须菩 提  白佛  言 ·世  尊 如 我 解 佛  所  说  义·不  应 以  三
shí èr xiāng guān rú lái  ěr shí shì zūn ér shuō jì yán
十  二   相   观  如   来 尔 时  世   尊 而  说  偈  言
ruò yǐ sè jiàn wǒ         yǐ yīn shēng qiú wǒ
 若 以  色 见  我         以  音  声   求  我
shì rén xíng xié dào      bù néng jiàn rú lái
是   人  行  邪  道    不  能   见  如  来
wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī
无 断  无  灭  分 第 二 十  七
xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·dé ā nòu duō
须 菩 提·汝 若  作  是  念 ·如  来 不 以 具 足  相  故·得阿 耨  多
luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·mò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng
 罗  三  藐  三 菩提·须 菩 提·莫 作 是  念 ·如  来 不以 具 足  相
gù·dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·fā
故·得阿 耨  多 罗  三  藐  三 菩 提·须 菩 提·汝 若 作  是   念·发
ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·shuō zhū fǎ duàn miè·mò zuò
阿耨  多   罗 三  藐    三 菩 提 心  者 · 说  诸  法  断   灭·莫 作
shì niàn·hé yǐ gù·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·yú fǎ
是    念·何 以 故·发阿 耨   多  罗 三   藐  三  菩 提  心 者 ·于法
bù shuō duàn miè xiāng
不  说   断   灭   相·
bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā
不  受  不  贪 分  第 二  十 八
xū pú tí·ruò pú sà yǐ mǎn héng hé shā děng shì jiè qī bǎo·chí yòng bù
须 菩 提·若  菩 萨以  满  恒  河  沙  等  世   界七  宝 ·持  用  布
shī·ruò fù yǒu rén·zhī yī qiē fǎ·wú wǒ dé chéng yú rěn·cǐ pú sà·shèng
施 ·若  复 有 人 ·知 一  切 法·无 我得   成  于 忍·此 菩 萨· 胜
qián pú sà·suǒ dé gōng dé·hé yǐ gù·xū pú tí·yǐ zhū pú sà·bù shòu fú
 前  菩 萨·所  得 功  德·何 以 故·须 菩提·以 诸  菩 萨·不 受  福
dé gù·xū pú tí bái fó yán·shì zūn·yún hé pú sà bù shòu fú dé·xū pú
德 故·须 菩 提 白  佛 言 ·世  尊 ·云  何 菩 萨 不  受  福 德·须菩
tí·pú sà suǒ zuò fú dé·bù yīng tān zhe·shì gù shuō bù shòu fú dé·
提·菩 萨  所  作 福 德·不  应   贪  着·是  故  说  不  受  福 德·
wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiǔ
威  仪 寂  静  分  第  二 十  九
xū pú tí·ruò yǒu rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò·shì rén
须 菩 提·若  有 人  言 ·如  来 若  来 若  去·若  坐 若  卧·是  人
bù jiě wǒ suǒ shuō yì·hé yǐ gù·rú lái zhě·wú suǒ cóng lái·yì wú suǒ
不  解 我 所  说  义·何 以 故·如  来  者·无  所  从  来 ·亦 无 所
qù·gù míng rú lái·
去·故  名   如 来·
yī hé lǐ xiāng fēn dì sān shí
一合理相分第三十
xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yǐ sān qiān dà qiān shì jiè suì
须 菩 提·若   善  男  子  善  女  人·以 三   千  大  千  世  界  碎
wéi wēi chén·yú yì yún hé·shì wēi chén zhòng·nìng wéi duō fǒu·xū pú
为  微   尘 ·于 意 云  何·是  微   尘   众 · 宁   为  多  不·须菩
tí yán·shèn duō·shì zūn·hé yǐ gù·ruò shì wēi chén zhòng shí yǒu zhě·fó
提 言· 甚   多·世  尊 ·何 以故·若  是  微  尘   众  实  有 者·佛
jǐbù shuō shì wēi chén zhòng·suǒ yǐ zhě hé·fó shuō wēi chén zhòng·jí
即不  说  是  微   尘   众  ·所 以  者 何·佛 说    微  尘    众·即
fēi wēi chén zhòng·shì míng wēi chén zhòng·shì zūn·rú lái suǒ shuō sān
非   微  尘   众 ·是   名  微   尘   众 ·世  尊 ·如 来  所  说  三
qiān dà qiān shì jiè·jí fēi shì jiè·shì míng shì jiè·hé yǐ gù·ruò shì
 千  大  千  世  界·即  非 世  界·是   名  世  界·何 以 故·若 世
jiè shí yǒu zhě·jí shì yī hé xiāng·rú lái shuō yī hé xiāng·jí fēi yī
界   实 有   者·即 是 一 合  相  ·如  来   说 一 合  相  ·即 非 一
hé xiāng·shì míng yī hé xiāng·xū pú tí·yī hé xiāng zhě·jí shì bù kě
合  相  ·是   名  一 合  相 ·须 菩 提·一 合  相    者·即 是  不可
shuō·dàn fán fū zhī rén·tān zhe qí shì·
 说 · 但  凡 夫  之  人·贪  着  其  事·
zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī
知   见 不   生   分 第  三  十 一
xū pú tí·ruò rén yán·fó shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu
须 菩 提·若 人   言·佛  说  我  见 ·人  见 ·  众    生   见·寿
zhě jiàn·xū pú tí·yú yì yún hé·shì rén jiě wǒ suǒ shuō yì fuō·fú yě·
者   见 ·须 菩提·于 意 云 何· 是  人  解 我 所  说  义 不 ·不也·
shì zūn·shì rén bù jiě rú lái suǒ shuō yì·hé yǐ gù·shì zūn shuō wǒ jiàn·
世  尊 ·是  人 不 解 如 来 所  说  义·何 以故·世  尊  说  我  见·
rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·jí fēi wǒ jiàn·rén jiàn·
人   见 ·  众   生     见· 寿   者  见 ·即  非 我  见 ·人    见·
zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·shì míng wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng
 众   生    见 ·寿   者  见 ·是   名 我  见 ·人   见 · 众    生
jiàn·shòu zhě jiàn·xū pú tí·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn
 见 · 寿   者   见·须 菩 提·发阿 耨  多   罗  三  藐  三 菩  提 心
zhě·yú yī qiē fǎ·yīng rú shì zhī·rú shì jiàn·rú shì xìn jiě·bù shēng
者 ·于一  切 法· 应  如 是  知·如 是  见  ·如 是 信  解 ·不  生
fǎ xiāng xū pú tí·suǒ yán fǎ xiāng zhě·rú lái shuō jí fēi fǎ xiāng·shì
法   相·须 菩提·所  言  法  相   者·如 来   说 即 非 法   相 · 是
míng fǎ xiāng
名   法  相·
yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr
应  化  非   真  分  第  三 十  二
xū pú tí·ruò yǒu rén yǐ mǎn wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bǎo·chí yòng
须 菩 提·若  有  人 以  满 无  量  阿  僧 祇 世  界  七 宝 ·持  用
bù shī·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā pú tí xīn zhě·chí yú cǐ
布 施 ·若  有   善   男 子  善  女  人·发 菩 提  心  者·持  于 此
jīng·nǎi zhìsì jù jì děng·shòu chí dú sòng·wèi rén yǎn shuō·qí fú shèng
 经 ·乃  至 四句偈  等 · 受  持 读  诵 ·为  人  演  说·其 福  胜
bǐ·yún hé wèi rén yǎn shuō·bù qǔ yú xiāng·rú rú bù dòng·hé yǐ gù·
彼·云  何 为   人  演  说 ·不 取 于  相  ·如 如 不  动 ·何 以故·
yīqiē yǒu wéi fǎ     rú mèng huàn pào yǐng
一切   有 为   法 如  梦  幻   泡  影
rú lù yì rú diàn    yīng zuò rú shì guān
如 露 亦 如  电  应  作  如  是  观
fó shuō shì jīng yǐ·cháng lǎo xū pú tí·jí zhū bǐ qiū·bǐ qiū ní·
佛  说   是  经  已· 长    老 须 菩 提·及  诸 比  丘·比  丘 尼·
yōu pó sē·yōu pó yí·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·
优  婆 塞·优  婆 夷·一  切  世  间    天  人 阿 修 罗·
wén fó suǒ shuō·jiē dà huān xǐ·xìn shòu fèng xíng·
闻  佛 所   说 ·皆  大  欢  喜·信   受   奉   行

 

bǔ què zhēn yán
补 阙  真   言
nán mō hē lā dá nuō duō lā yè yē
南  谟 喝 啰 怛 那  哆  啰 夜 耶
qè lā qè lā     jù zhù jù zhù   mó lā mó lā
佉 啰 佉 啰     俱 住  俱 住    摩 啰 摩 啰
hǔ lā hōng hè hè sū dá ná
虎 啰 吽   贺 贺 苏 怛 拿
hōng     pō mò nuō      suō pó hē
吽       泼 抹 拿       娑  婆 诃
jin gāng zàn
金   刚  赞
duàn yí shēng xìn     jué xiāng chāo zōng
断   疑   生   信      绝   相     超  宗
dùn wàng rén fǎ jiě zhēn kōng
顿  忘  人  法  解  真   空
bō rě wèi zhòng zhòng      sì jù róng tōng
般 若  味   重    重       四 句  融   通
fú dé tàn wú qióng
福  德  叹 无    穷
................................
 nán  wú qí  yuán huì shàng fó pú sà
南  无  祗   园  会  上   佛 菩 萨(三称)

文章点评
相关文章
藏家883 关注

文章收藏:4

TA的最新收藏
藏友最新收藏
好网角移动端
好网角APP
手机一键收藏